Komunikat po wrześniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

04-09-2013 16:06
04.09. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 3-4 września 2013 roku.

<PRE>Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:§ stopa referencyjna 2,50 proc. w skali rocznej;§ stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej;§ stopa depozytowa 1,00 proc. w skali rocznej;§ stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.

</PRE>

W II kw. br. dynamika aktywności gospodarczej na świecie była nieco wyższa niż w I kw., choć wciąż znajdowała się na umiarkowanym poziomie. Przyspieszyło tempo wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych oraz - po kilku kwartałach spadku - wzrósł PKB w strefie euro. Napływające dane dotyczące koniunktury gospodarczej na początku III kw. sygnalizują kontynuację stopniowego ożywienia aktywności w największych gospodarkach rozwiniętych. Z kolei w największych gospodarkach wschodzących dynamika aktywności gospodarczej pozostała na niskim - jak na te kraje - poziomie. Umiarkowana dynamika aktywności gospodarczej na świecie sprzyja utrzymaniu się niskiej inflacji w wielu krajach.

Na rynkach finansowych sygnały dotyczące możliwości zmniejszenia skali ekspansji monetarnej przez Rezerwę Federalną przyczyniały się do utrzymania podwyższonej zmienności i odpływu kapitału z wielu gospodarek wschodzących oraz deprecjacji kursów ich walut. Kurs złotego pozostał jednak relatywnie stabilny.

W Polsce, w II kw. br. wzrost gospodarczy - po okresie silnego spowolnienia - nieznacznie przyspieszył. Dynamika PKB pozostała jednak znacząco niższa od tempa wzrostu potencjalnego. Do wzrostu PKB przyczynił się znaczący wkład eksportu netto, któremu towarzyszyło pogłębienie się spadku popytu krajowego. W II kw. nieznacznie wzrosła konsumpcja prywatna, natomiast spadek inwestycji był większy niż w poprzednim kwartale. Dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz o sprzedaży detalicznej w lipcu sygnalizują możliwość stopniowej poprawy koniunktury na początku III kw.

W II kw. br. liczba pracujących w gospodarce ukształtowała się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie zeszłego roku, jednak dane miesięczne z sektora przedsiębiorstw sygnalizują możliwość zahamowania spadku zatrudnienia w ostatnich miesiącach. Z kolei stopa bezrobocia, po wyeliminowaniu czynników sezonowych, ustabilizowała się na podwyższonym poziomie, co sprzyjało utrzymaniu się niskiej dynamiki wynagrodzeń.

Przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostał w ostatnim okresie ograniczony. Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw dalej się obniżała, natomiast dla gospodarstw domowych utrzymała się na niskim poziomie, przy czym dynamika kredytu konsumpcyjnego nieco wzrosła.

Inflacja CPI w lipcu wzrosła i wyniosła 1,1 proc. rdr, pozostając jednak wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Wzrost inflacji wynikał z czynników o charakterze regulacyjnym, (tj. wzrostu opłat za wywóz nieczystości), który przyczynił się również do podwyższenia inflacji bazowej, a także z podwyższenia dynamiki cen warzyw oraz cen paliw. Presja popytowa i kosztowa w gospodarce pozostały niskie, a oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych wciąż się obniżały.W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Biorąc pod uwagę niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywienia Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca br., co będzie wspierać powrót inflacji do celu w średnim okresie.

Rada przyjęła Założenia polityki pieniężnej na rok 2014. (PAP)

nik/