Komunikat po marcowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

06-03-2013 16:01
06.03. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 5-6 marca 2013 roku.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do poziomu:

<PRE>

stopa referencyjna 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 1,75 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 3,50 proc. w skali rocznej.

</PRE>

Napływające dane wskazują, że aktywność w gospodarce światowej nadal kształtuje się na niskim poziomie. W IV kw. 2012 r. wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyhamował, natomiast w strefie euro utrzymała się recesja. Spadek PKB nastąpił we wszystkich dużych gospodarkach strefy euro, w tym w Niemczech. Jednocześnie w części największych gospodarek wschodzących wzrost gospodarczy prawdopodobnie przyspieszył, a w ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały pewnej poprawy koniunktury w niektórych gospodarkach rozwiniętych.

W Polsce dane o PKB potwierdziły, że w IV kw. nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżeniu popytu konsumpcyjnego towarzyszyło ograniczenie spadku inwestycji. Wzrost gospodarczy nadal był wspierany przez dodatni - choć mniejszy niż w poprzednim kwartale - wkład eksportu netto.

Napływające dane wskazują na utrzymanie niskiego wzrostu gospodarczego na początku bieżącego roku. Niskiemu wzrostowi aktywności towarzyszy spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost bezrobocia, co przyczynia się do wyhamowania wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się niska dynamika akcji kredytowej, zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw.

W styczniu nastąpił większy od oczekiwań spadek inflacji CPI. Według wstępnych danych wyniosła ona 1,7 proc. rdr, kształtując się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Utrzymał się także niski poziom inflacji bazowej, co potwierdza ograniczoną presję popytową w gospodarce. Nastąpiło również dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP.

Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,3-1,9 proc. w 2013 r. (wobec 1,8-3,1 proc. w projekcji listopadowej), 0,8-2,4 proc. w 2014 r. (wobec 0,7-2,4 proc.) oraz 0,7-2,4 proc. w 2015 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,6-2,0 proc. w 2013 r. (wobec 0,5-2,5 proc. w projekcji listopadowej), 1,4-3,7 proc. w 2014 r. (wobec 1,1-3,5 proc.) oraz 1,9-4,4 proc. w 2015 r.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i niska presja inflacyjna. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB.

Biorąc pod uwagę ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

W ocenie Rady, istotne złagodzenie polityki pieniężnej dokonane w ostatnich miesiącach i na marcowym posiedzeniu Rady pozwoli na kształtowanie się inflacji w pobliżu celu w średnim okresie i jednocześnie sprzyja ożywieniu polskiej gospodarki.

Rada przyjęła Raport o Inflacji - Marzec 2013. (PAP)

ana/