Komunikat po majowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

08-05-2013 16:05
08.05. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 7-8 maja 2013 roku.

<PRE>Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:- stopa referencyjna 3,00 proc. w skali rocznej;- stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;- stopa depozytowa 1,50 proc. w skali rocznej;- stopa redyskonta weksli 3,25 proc. w skali rocznej.</PRE>

Koniunktura w gospodarce światowej kształtuje się na niskim poziomie. Choć w I kw. wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych przyspieszył, to w marcu widoczne było pewne pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw. W strefie euro utrzymała się prawdopodobnie recesja, a w Niemczech - pomimo oczekiwanego dodatniego tempa wzrostu - pogorszyły się nastroje podmiotów gospodarczych. Jednocześnie obniżyła się dynamika wzrostu gospodarczego w Chinach.

Niska dynamika aktywności gospodarczej na świecie sprzyja obniżaniu się inflacji w wielu krajach. W tym samym kierunku oddziałuje także obserwowany w ostatnim okresie spadek cen surowców na rynkach światowych.

W Polsce, napływające informacje potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego. W IV kw. wzrost PKB był niższy niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej, a także sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach br. wskazują, że także w I kw. dynamika aktywności gospodarczej pozostała niska. O obniżonej aktywności gospodarczej świadczą również niskie poziomy wskaźników koniunktury.

W I kw. nastąpił spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost stopy bezrobocia (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). W dalszym ciągu obniża się dynamika wynagrodzeń. Jednocześnie zmniejszyła się dynamika akcji kredytowej, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

W marcu inflacja CPI ponownie się obniżyła i wyniosła 1,0 proc. rdr, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie spadek dynamiki cen żywności. Obniżyły się również miary inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji, co potwierdza niską presję popytową i kosztową w gospodarce. Nastąpił także dalszy spadek oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.

W ocenie Rady, napływające dane wskazują na utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz silniejszy od oczekiwanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie wzrosła niepewność dotycząca tempa i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, co może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. W związku z tym zwiększyło się ryzyko utrzymania się inflacji wyraźnie poniżej celu w średnim okresie.

Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP. (PAP)

fdu/ osz/