Komunikat po kwietniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

10-04-2013 16:06
10.04. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 9-10 kwietnia 2013 roku.

<PRE>Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:- stopa referencyjna 3,25 proc. w skali rocznej;- stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;- stopa depozytowa 1,75 proc. w skali rocznej;- stopa redyskonta weksli 3,50 proc. w skali rocznej</PRE>

Koniunktura w gospodarce światowej, mimo stopniowej poprawy utrzymuje się na niskim poziomie. W strefie euro w I kw. br. najprawdopodobniej nadal trwała recesja, choć sytuacja poszczególnych krajów była zróżnicowana. W Niemczech, po spadku PKB w IV kw. ub. r., na początku roku nastąpiło ożywienie aktywności, choć w ostatnim okresie nastroje przedsiębiorstw pogorszyły się. W pozostałych dużych gospodarkach strefy euro utrzymały się tendencje recesyjne. W Stanach Zjednoczonych napływające dane sugerują natomiast przyspieszenie wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjała poprawa sytuacji na rynku pracy oraz na rynku nieruchomości. Również w części największych gospodarek wschodzących dynamika aktywności gospodarczej prawdopodobnie nieznacznie się zwiększyła.

W Polsce w I kw. 2013 r. tempo wzrostu PKB prawdopodobnie pozostało niskie. Wskazuje na to obserwowany w pierwszych miesiącach 2013 r. spadek produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz jedynie nieznaczny wzrost sprzedaży detalicznej. O obniżonej aktywności gospodarczej w I kw. br. świadczą również niskie poziomy wskaźników koniunktury.

Niskiej aktywności gospodarczej w pierwszych miesiącach br. towarzyszył spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost bezrobocia, co nadal ograniczało dynamikę wynagrodzeń. W lutym nastąpiło wprawdzie pewne przyspieszenie rocznej dynamiki płac w przedsiębiorstwach, jednak w znacznym stopniu mogło być to związane ze statystycznymi efektami bazy. Jednocześnie utrzymała się niska dynamika akcji kredytowej, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

W lutym inflacja CPI ponownie się obniżyła i wyniosła 1,3 proc. rdr, kształtując się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Spadły również miary inflacji bazowej, co potwierdza niską presję popytową w gospodarce. Nastąpiło także dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i inflacyjnej. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP oraz sytuacji w sferze realnej gospodarki. (PAP)

nik/ asa/