Inflacja w horyzoncie projekcji NBP obniży się trwale, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc. (opis)

11-03-2013 09:15
11.03. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI w horyzoncie najnowszej projekcji NBP trwale się obniży, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc. - wynika z najnowszej projekcji inflacji i wzrostu PKB Narodowego Banku Polskiego opublikowanej w poniedziałek.

"Zmniejszenie presji inflacyjnej będzie wynikiem osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które - zmniejszając presję popytową - wpłynie negatywnie również na rynek pracy i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w dokumencie.

"W tym samym kierunku będzie oddziaływać oczekiwane wygasanie niekorzystnych szoków cenowych, utrzymujących także w roku ubiegłym krajowe ceny żywności i energii na podwyższonym poziomie" - dodano.

"W horyzoncie projekcji oczekiwany jest spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych na rynkach światowych, do czego będzie przyczyniać się słaba koniunktura w gospodarce światowej i prognozowany wzrost podaży tych surowców" - napisano w projekcji NBP.

Z dokumentu wynika, że na spadek inflacji w 2013 roku wpłyną także obniżki cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, jako efekt renegocjacji kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG a Gazpromem.

"W 2014 r. w kierunku niższej inflacji będzie oddziaływać również obniżenie podstawowej stawki podatku VAT do poziomu z 2010 r." - napisano.

Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2012 r. Projekcja nie uwzględnia decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 0,5 pkt proc. z dnia 6 marca br.

INFLACJA CPI

Z projekcji NBP wynika, że inflacja CPI w 2013 roku ukształtuje się na poziomie wyraźnie niższym niż w roku ubiegłym (1,6 proc. rdr).

"Relatywnie niski poziom inflacji w bieżącym roku stanowi wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym (obniżka cen gazu, nieznaczny wzrost cen energii) oraz niskiej presji popytowej" - napisano.

"W 2014 r., pomimo ustępującego spowolnienia gospodarczego, rozwój sytuacji na rynku pracy ograniczający presję inflacyjną poprzez zmniejszenie dynamiki jednostkowych kosztów pracy, a także obniżka podstawowej stawki VAT, skutkują utrzymaniem się inflacji na niemal niezmienionym poziomie" - dodano.

"W 2015 r. z uwagi na obniżenie się inflacji cen żywności i energii oraz stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost jednostkowych kosztów pracy, zwiększających inflację bazową, inflacja CPI ukształtuje się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich (1,5 proc.)" - głosi dokument NBP.

W dokumencie zaznaczono, że przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale 1,5 proc. - 3,5 proc. w latach 2013-2015 wynosi średnio 48 proc.

KURS PLN

Z dokumentu NBP wynika, że po osłabieniu się kursu walutowego w I kwartale tego roku, czynniki wzmacniające oraz osłabiające walutę krajową w dalszym horyzoncie projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć.

"W efekcie, w średnim i dłuższym okresie nominalny efektywny kurs złotego będzie się utrzymywał na dość stabilnym poziomie" - napisano.

"Z jednej strony kurs waluty krajowej nadal kształtuje się poniżej poziomu określonego przez czynniki fundamentalne, co w horyzoncie projekcji oddziałuje w kierunku stopniowej aprecjacji złotego, zbliżając kurs do poziomu równowagi" - zaznaczono w projekcji.

"Z drugiej strony, niski wzrost gospodarczy w kraju i za granicą może osłabiać napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych do Polski. W kierunku osłabienia kursu złotego będzie oddziaływał także zmniejszający się dysparytet stóp procentowych, wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP" - dodano.

INFLACJA BAZOWA

W projekcji czytamy, że w warunkach niskiego tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilnego kursu walutowego inflacja bazowa obniży się do poziomu 1,5 proc. w 2013 roku i 0,7 proc. w 2014 roku, po czym wzrośnie do 1,1 proc. w 2015 roku.

"Niski poziom inflacji bazowej w horyzoncie projekcji wynika w szczególności z niskiej dynamiki jednostkowych kosztów pracy, co jest skutkiem zarówno malejącego zatrudnienia, jak i umiarkowanej dynamiki płac" - napisano.

"Umiarkowanej presji inflacyjnej sprzyja także stabilny nominalny efektywny kurs złotego, a w konsekwencji - dynamika cen importu" - dodano.

"W średnim horyzoncie projekcji, spadek inflacji bazowej jest dodatkowo pogłębiany przez oczekiwany w 2014 r. powrót podstawowej stawki VAT do poziomu 22 proc." - głosi dokument NBP.

CENY ŻYWNOŚCI

NBP zaznacza, że ze względu na spodziewaną poprawę warunków podażowych w Polsce oraz na rynkach światowych, w najbliższych kwartałach inflacja krajowych cen żywności będzie obniżać się sukcesywnie.

"W dłuższym horyzoncie projekcji tempo wzrostu cen żywności w kraju pozostanie na niskim, zbliżonym do 2 proc. r/r, poziomie" - napisano.

"Obok obniżających się w całym horyzoncie projekcji cen surowców rolnych na rynkach światowych na ograniczenie dynamiki cen żywności wpłynie także umiarkowane tempo krajowego wzrostu gospodarczego, a w dłuższym horyzoncie także osłabienie się kursu dolara względem euro i złotego, obniżające ceny surowców rolnych wyrażone w złotych" - dodano.

CENY ENERGII

W projekcji NBP wskazano, że inflacja krajowych cen energii w krótkim horyzoncie projekcji obniży się stosunkowo szybko (z 7,9 proc. w 2012 r. do 1,0 proc. w 2013 r.), na co wpłynie przede wszystkim obniżka cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia tego roku, obniżenie się dynamiki cen paliw oraz jedynie nieznaczne podwyżki cen energii elektrycznej.

"W kierunku ograniczenia dynamiki cen energii w średnim i długim horyzoncie projekcji, będą oddziaływać stopniowo obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz stosunkowo niskie tempo wzrostu cen pozostałych surowców energetycznych" - napisano.

"W 2013 r. w stopniu umiarkowanym, mniejszym względem wcześniejszych szacunków, wpłynie na krajowe ceny energii wzrost kosztów sektora energetycznego związanych z zakupami uprawnień do emisji CO2. Przyczyną jest spowolnienie w gospodarce Unii Europejskiej i w rezultacie obniżenie się bieżących i prognozowanych cen zakupu uprawnień w ostatnim okresie" - dodano.(PAP)

jba/ asa/