Inflacja CPI w całym horyzoncie projekcji NBP poniżej celu 2,5 proc. (opis)

08-07-2013 09:28
08.07. Warszawa (PAP) - Inflacja CPI w 2013 roku obniży się istotnie w stosunku do 2012 roku, a następnie będzie stopniowo rosnąć, pozostając jednak w całym horyzoncie projekcji poniżej celu NBP - wynika z najnowszej projekcji NBP. Do I kwartału 2015 roku inflacja CPI będzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu wynoszącej 1,5 proc.

"Spadek inflacji w krótkim horyzoncie projekcji jest wypadkową czynników o charakterze regulacyjnym (obniżka cen gazu, bliski zera wzrost cen energii elektrycznej) oraz osłabienia krajowego wzrostu gospodarczego, które - zmniejszając presję popytową - obniży tempo wzrostu płac i w konsekwencji przyczyni się do obniżenia się tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy" - napisano w projekcji.

"W średnim i dłuższym horyzoncie projekcji inflacja wzrośnie, pozostając jednak na relatywnie niskim poziomie. Do utrzymania umiarkowanej presji inflacyjnej przyczyni się niski wzrost gospodarczy w kraju, w efekcie którego PKB będzie kształtował się poniżej poziomu potencjalnego, a drugim istotnym czynnikiem będzie stabilność cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych, co będzie konsekwencją sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności niskiego tempa wzrost globalnego popytu" - dodano.

W projekcji NBP zaznaczono, że pomimo ożywienia gospodarczego, luka popytowa, będąca syntetyczną miarą presji inflacyjnej w gospodarce, pozostanie do końca 2015 roku ujemna.

Centralna ścieżka najnowszej projekcji NBP zakłada inflację CPI w 2013 roku na poziomie 0,8 proc., w 2014 na poziomie 1,2 proc. i 1,5 proc. w 2015 roku.

"Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale 1,5 proc.-3,5 proc. stopniowo rośnie w horyzoncie projekcji, do 42 proc. w IV kw. 2015 r." - napisano w dokumencie.

INFLACJA BAZOWA

Jak wynika z projekcji, w warunkach niskiego tempa wzrostu gospodarczego oraz stabilnego kursu walutowego inflacja bazowa obniży się do poziomu 0,8 proc. w roku 2014, by następnie wzrosnąć do 1,1 proc. w 2015 r. wraz ze zmniejszającą się luką popytową.

"Niski poziom inflacji bazowej w horyzoncie projekcji wynika w szczególności z niskiej dynamiki jednostkowych kosztów pracy, co jest skutkiem zarówno malejącego zatrudnienia, jak i relatywnie niskiej dynamiki płac" - napisano.

"Niskiej presji inflacyjnej sprzyja także stabilny nominalny efektywny kurs złotego oraz umiarkowana inflacja za granicą, a w konsekwencji - wolny wzrost cen importu" - dodano.

CENY SUROWCÓW

Według projekcji, ze względu na spodziewaną w najbliższych kwartałach stabilizację cen surowców rolnych na rynkach światowych ograniczającą wzrost cen żywności za granicą, także w Polsce inflacja cen żywności będzie kształtować się na niskim poziomie, zbliżonym do 1,5 proc. rdr.

"W dłuższym horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowych cen żywności będzie stopniowo rosnąć, jakkolwiek nie przekroczy 2 proc. rdr" - napisano w dokumencie.

"Oprócz obniżających się w krótkim horyzoncie projekcji, a stabilnych w dłuższym okresie, cen surowców rolnych na rynkach światowych na ograniczenie dynamiki cen żywności wpłynie także umiarkowane tempo krajowego wzrostu gospodarczego oraz stabilny kurs złotego" - dodano.

CENY ENERGII

Według lipcowej projekcji NBP inflacja krajowych cen energii w krótkim horyzoncie projekcji szybko się obniży (z 7,9 proc. w 2012 roku do -1,1 proc. w 2013 roku), na co wpłynie przede wszystkim obniżka cen gazu ziemnego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia tego roku, ujemna dynamika cen paliw oraz spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od 1 lipca tego roku.

"Na krajowe ceny energii wpłynie także wzrost kosztów sektora energetycznego związanych z zakupami uprawnień do emisji CO2, jakkolwiek wpływ ten będzie umiarkowany i mniejszy niż wcześniej szacowano. Przyczyną tego jest spowolnienie w gospodarce Unii Europejskiej i w rezultacie obniżenie się prognozowanych cen zakupu uprawnień w ostatnim okresie" - napisano.

"W dłuższym horyzoncie inflacja cen energii wzrośnie, pozostając jednak na relatywnie niskim poziomie. W kierunku ograniczenia dynamiki cen energii w średnim i długim horyzoncie projekcji, będą oddziaływać stopniowo obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz stosunkowo niskie tempo wzrostu cen pozostałych surowców energetycznych" - dodano.

KURS PLN

Autorzy projekcji zaznaczają, że po osłabieniu się kursu walutowego w II kwartale tego roku, czynniki wzmacniające oraz osłabiające walutę krajową w dalszym horyzoncie projekcji w znacznym stopniu będą się równoważyć.

"W efekcie, w średnim i dłuższym okresie nominalny efektywny kurs złotego będzie się utrzymywał na relatywnie stabilnym poziomie" - napisano w dokumencie NBP.

"Z jednej strony, kurs waluty krajowej nadal kształtuje się poniżej poziomu określonego przez czynniki fundamentalne, co w horyzoncie projekcji oddziałuje w kierunku stopniowej aprecjacji złotego, zbliżając kurs do poziomu równowagi" - dodano.

"Z drugiej strony, niski wzrost gospodarczy w kraju i za granicą może osłabiać napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych do Polski. W kierunku osłabienia kursu złotego będzie oddziaływał także zmniejszający się dysparytet stóp procentowych, wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP" - czytamy w projekcji NBP.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. Punktem startowym projekcji jest I kw. 2013 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. (tj. nie uwzględnia decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. z dnia 3 lipca br.).(PAP)

jba/ asa/