Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w II w ujęciu kdk spadł o 1 pkt do 24 pkt.

08-03-2013 10:21
08.03. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu kwartalnym odnotował w lutym spadek o 1 pkt do 24 pkt., a indeks roczny pozostał na poniomie 34 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie.

"Jest to nadal poziom najniższy od dziesięciu lat, jednak dalszy spadek indeksu rocznego został zahamowany, chociaż indeks kwartalny uległ jeszcze nieznacznemu pogorszeniu. Sugeruje to pesymistyczne oczekiwania odnośnie pierwszego kwartału, który może być nawet gorszy od końcówki ubiegłego, lecz kolejne kwartały nie powinny już przynieść dalszego pogorszenia koniunktury, ale nie należy też oczekiwać jakiejś jej istotnej poprawy w tym roku" - napisano.

"Spada popyt wewnętrzny, rośnie bezrobocie, maleje zatrudnienie i płace, a w efekcie, mimo spadającej inflacji, maleje realnie fundusz płac. Przy obecnej restrykcyjności polityki fiskalnej ożywienie popytu wewnętrznego jest mało prawdopodobne. Jedyna nadzieja na poprawę koniunktury w eksporcie netto, ale wątpliwe czy wystarczy to do powrotu odczuwalnego ożywienia jeszcze w tym roku" - dodano.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

"Indeksy popytu są grubo poniżej notowań dołka spowolnienia sprzed trzech lat, co potwierdza, że główną przyczyną obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego jest popyt krajowy, a szczególnie konsumpcja" - napisano.

"Indeks makroekonomiczny uległ dalszemu pogorszeniu: indeks kwartalny stracił dalsze pięć punktów obniżając się do 42 pkt., a indeks roczny kolejne dwa punkty schodząc również do poziomu 42 pkt. Spadki indeksu makroekonomicznego odzwierciedlają aktualne i antycypują spodziewane pogorszenie równowagi makroekonomicznej w perspektywie roku. Obserwujemy rosnące bezrobocie i spadek zatrudnienia przy malejącej inflacji oraz przyspieszony wzrost wykonania deficytu budżetowego, na skutek spadku dochodów podatkowych i wzrostu wydatków socjalnych w gorszej koniunkturze" - napisano.

"Może nastąpić dalsze pogorszenie sytuacji makroekonomicznej właśnie dzięki postępującemu zacieśnieniu fiskalnemu, które dusząc popyt negatywnie wpłynie na wzrost PKB, a zatem dochodów budżetowych, generując jednocześnie większy deficyt i bezrobocie" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

map/ ana/