Fitch obniża perspektywę ratingów Polski z pozytywnej do stabilnej (opis)

23-08-2013 19:32
23.08. Warszawa (PAP) - Agencja ratingowa Fitch obniżyła perspektywę ratingów Polski z pozytywnej na stabilną, jednocześnie potwierdziła ratingi Polski na poziomie "A minus" dla walut zagranicznych i "A" dla waluty krajowej.

Agencja wśród kluczowych czynników rewizji wymienia "poślizg fiskalny".

Fitch prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych (ESA 95) wyniesie 4,2 proc. PKB w 2013 r., co jest odzwierciedleniem głównie słabszego wzrostu PKB.

"Deficyt sektora nie spadnie poniżej 3 proc. PKB do 2015 r., ze względu na wyższą bazę w latach 2012-13 oraz nasze oczekiwanie, że polityczny apetyt na silniejszą redukcję deficytu będzie słabnąć przed cyklem wyborczym 2014-15" - napisano w komunikacie.

W komunikacie zaznaczono, że korekta w górę prognoz deficytu sektora finansów publicznych pociąga za sobą opóźnienie osiągnięcia szczytu, jeśli chodzi o dług publiczny wobec tego, co zakładał wcześniej Fitch.

"Obecnie Fitch przewiduje, że dług publiczny (wg metodologii ESA) osiągnie szczyt na poziomie około 56 proc. PKB w latach 2013-14, a nie w 2011 roku, by następnie stopniowo obniżyć się w perspektywie średnioterminowej" - dodano.

Agencja dodaje, że do rewizji perspektywy ratingów przyczyniła się także obniżona wiarygodność fiskalna związana z zawieszeniem progu ostrożnościowego.

"W opinii Fitch, zawieszenie - choć tymczasowe - pierwszego progu dla długu publicznego (ustanowionego na 50 proc. PKB według metodologii krajowej), co było warunkiem koniecznym do rewizji budżetu, obniżyło wiarygodność opartego na regułach systemu fiskalnego w Polsce. Mogłoby to podważyć zaufanie do przyszłej, stabilizującej reguły wydatkowej, którą rząd zamierza objąć znacznie szerszą część wydatków publicznych niż obecne" - napisano.

Agencja dodaje, że na potwierdzenie ratingu na poziomie A- wpływają: odporność gospodarki, poprawa w finansach zewnętrznych oraz solidny system bankowy.

"Mimo spowolnienia w latach 2012-13, polska gospodarka uniknęła recesji i rozpoczęła stopniowe ożywienie od połowy roku. Fitch prognozuje, że po wzroście na poziomie 1,2 proc. w 2013 r., PKB wzrośnie do 2,4 proc. w 2014 r. oraz do 3 proc. w 2015 roku (...)" - napisano.

RYZYKA WYWAŻONE

Fitch zaznacza, że stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę, że pozytywne i negatywne ryzyka dla ratingu są obecnie dobrze wyważone.

"Niemniej jednak, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać pozytywne działania: istotny postęp w konsolidacji fiskalnej, który obniży deficyt budżetowy i spowoduje wyraźny spadek wskaźnika długu publicznego oraz wyraźne zmniejszenie wskaźników zadłużenia zewnętrznego" - napisano.

Agencja zaznacza, że wyraźne rozluźnienie polityki fiskalnej, które zagraża realizacji średniookresowych celów, jeśli chodzi o deficyt budżetowy i redukcję zadłużenia oraz słabe wyniki gospodarcze, wynikające zarówno z szoków zewnętrznych i krajowych, są negatywnymi czynnikami, które mogłyby wywołać działania po stronie ratingu. (PAP)

jba/ asa/