Dochody podatkowe w '13 wyniosą 239,2 mld zł; VAT 113 mld zł - projekt noweli (opis)

21-08-2013 10:13
21.08. Warszawa (PAP) - Dochody podatkowe w 2013 roku wyniosą 239.150,24 mln zł wobec pierwotnego planu 266.982,697 mln zł. W tym dochody z VAT wyniosą 113 mld zł i będą niższe od prognozowanych o 13,4 mld zł - wynika z projektu nowelizacji budżetu państwa przyjętego we wtorek przez rząd, do którego dotarła PAP.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok, zgodnie z którą deficyt budżetu państwa wyniesie maksymalnie 51.565,5 mln zł wobec planowanego w ustawie deficytu na poziomie 35.565,5 mln zł.

"Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

"Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. W tych podatkach przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. będzie najbardziej różniło się od kwot prognozowanych w ustawie budżetowej. Nieco niższe różnice wystąpią w przypadku podatku akcyzowego i podatku od osób fizycznych" - dodano.

Resort finansów spodziewa się, że tegoroczne dochody niepodatkowe będą na poziomie wyższym niż zapisano w ustawie budżetowej.

"Powodem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów niepodatkowych będzie głównie wyższa od planowanej wpłata z zysku NBP oraz wyższe dochody z dywidend z tytułu udziału skarbu państwa w spółkach" - informuje MF.

"W prognozie dochodów budżetowych uwzględniono niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu wprowadzenia systemu kontroli radarowych oraz niższe niż pierwotnie planowano dochody z tzw. dywidendy cyfrowej (sprzedaż praw do częstotliwości). W prognozie dochodów uwzględniono również wyższe niż pierwotnie prognozowano dochody z tytułu zarządzania długiem oraz wyższą wpłatę z zysku NBP" - dodano.

W nowelizacji, oprócz zwiększenia limitu deficytu, planowane jest cięcie po stronie wydatkowej.

"Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków w budżecie wynosi 7.655,86 mln zł" - napisano w projekcie.

"Przyjęty poziom ograniczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu, stanowi realizację działań mających na celu zapewnienie wykonywania zadań państwa w warunkach dekoniunktury. Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego" - dodano.

"Dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej byłoby w obecnych warunkach silnie procykliczne" - ocenia resort finansów.

MF poinformował również, że scenariusz makroekonomiczny na jakim została oparta nowela budżetu, jest zgodny z tym zaprezentowanym w "Aktualizacji Programu Konwergencji 2013".

<TAB>Wyszczególnienie Ustawa budżetowa 2013 Nowelizacja ustawy Różnica budżetowej 2013 w tys. zł

DOCHODY OGÓŁEM 299.385.300 275.729.440 -23.655.8601. Dochody podatkowe 266.982.697 239.150.240 -27.832.457 1.1 Podatki pośrednie 192.208.239 174.050.000 -18.158.239 a) podatek od towarów i usług 126.414.509 113.000.000 -13.414.509 b) podatek akcyzowy 64.543.730 59.800.000 -4.743.730 c) podatek od gier 1.250.000 1.250.000 0 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 29.638.450 22.000.000 -7.638.450 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 42.936.000 40.900.000 -2.036.000 1.4. Podatek od kopalin 2.200.000 2.200.000 0 1.5. Podatek tonażowy 8 8 0 1.6. Podatki zniesione 0 232 2322. Dochody niepodatkowe 30.806.651 34.978.684 4.172.033 2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 5.860.010 6.925.513 1.065.503 2.2. Wpłaty z zysku NBP 401.900 5.264.040 4.862.140 2.3. Cło 2.001.000 2.001.000 02.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 20.160.479 18.404.869 -1.755.6102.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2.383.262 2.383.262 03. Środki z Unii Europejskiej 1.595.952 1.600.516 4.564 i innych źródeł niepodlegające zwrotowi</TAB>(PAP)

bg/ fdu/ ana/