Dochody budżetowe w '14 zaniżone; mogą być wyższe o ok. 5 mld zł - MG (opis)

10-09-2013 14:00
10.09. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Gospodarki ocenia, że przyszłoroczne dochody budżetowe są zaniżone i mogą być wyższe o około 5 mld zł od prognozowanych w projekcie budżetu 276,5 mld zł.

"Planowane dochody budżetowe (w 2014 r. - PAP) zostały zaniżone. Ustalono je na poziomie praktycznie tożsamym z przewidywanym wykonaniem za rok 2013 po jego korekcie. Tymczasem w 2014 roku PKB ma być realnie większy o 2,5 proc." - ocenia wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz w opinii do projektu budżetu.

Jego zdaniem brak korelacji pomiędzy wielkością PKB, a wielkością prognozowanych dochodów budżetowych, w warunkach względnie stabilnych regulacji gospodarczo-fiskalnych, budzi "daleko idące wątpliwości".

"Strukturalna korekta tej korelacji nastąpiła już w 2013 roku. Oceniamy, że przy zakładanych uwarunkowaniach gospodarczych planowane przychody budżetowe mogą być o około 2 proc. wyższe, tj. o około 5 mld zł" - uważa resort gospodarki.

Całkowite dochody budżetowe w 2014 roku prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł. Dochody podatkowe mają wynieść 247.980,007 mln zł wobec 239.150,24 mln zł prognozowanych w budżecie na ten rok po nowelizacji. Dochody z VAT w przyszłym roku mają wzrosnąć do 115,7 mld zł z 113 mld zł w 2013 roku.

W ocenie resortu gospodarki nie ma uzasadnienia zakładanie w 2014 roku istotnie niższych - w porównaniu z bieżącym rokiem - dochodów niepodatkowych.

"Skala korekty wynosi 27,3 proc. w stosunku do prognozowanego wykonania w 2013 roku, tj. blisko 10 mld zł. W połowie stanowi ją zerowa kwota wpłaty zysku z NBP. Brakuje przekonujących argumentów, dlaczego przyszłoroczne wpływy z tytułu: +Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe+ mają być niższe aż o 14,3 proc., tj. o 2,6 mld zł" - uważa Pietrewicz.

W projekcie budżetu na 2014 rok zapisano dochody niepodatkowe w kwocie 26.878,107 mln zł wobec 34.978,684 mln zł w nowelizowanym budżecie na ten rok.

Resort gospodarki jest także zdania, że planowane wydatki budżetu środków z Unii Europejskiej, mogą być przeszacowane.

"Wydatki budżetu środków europejskich wydają się być przeszacowane, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Polski w wydatkowaniu środków unijnych w pierwszym roku perspektywy finansowej. Nie powinno to mieć jednak wpływu na deficyt budżetu państwa, który w swoich wydatkach nie obejmuje powyższej kategorii" - głosi opinia MG.

"Niemniej, niższe wydatkowanie środków unijnych od pierwotnie założonego może mieć negatywny wpływ na przyjęte założenie dotyczące tempa wzrostu PKB" - dodano.

Wzrost gospodarczy przyjęto na potrzeby projektu budżetu na poziomie 2,5 proc. Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały w łącznej wysokości 77.957,123 mln zł, a wydatki 78.348,825 mln zł. (PAP)

bg/ ana/