Dług publiczny spadnie w '14 do 47,1 proc. PKB z 54,8 proc. PKB w '13 - projekt budżetu '14

27-09-2013 17:10
27.09. Warszawa (PAP) - Relacja długu publicznego do PKB spadnie w 2014 roku do 47,1 proc. z 54,8 proc. w 2013 roku. Deficyt sektora finansów publicznych obniży się w 2014 roku do ok. 3,6 proc. PKB z 4,1 proc. PKB w 2013 - wynika z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok.

"(...) Zakłada się, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 59,1 mld zł w 2013 r., natomiast w 2014 r. spadnie o 88,6 mld zł. Relacja długu do PKB, po wzroście do 54,8 proc. w 2013 r., w 2014 r. spadnie do 47,1 proc." - napisano w dokumencie.

"Z kolei relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2013 i 2014 r. odpowiednio 54 proc. oraz 46,7 proc." - dodano.

W dokumencie zapisano, że przedstawiona prognoza poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB w latach 2013-2014 jest zgodna z wielkościami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej.

DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z dokumentem deficyt sektora finansów publicznych obniży się w 2014 roku do ok. 3,6 proc. PKB z 4,1 proc. PKB w 2013.

"W roku 2014, przede wszystkim na skutek podjętych działań fiskalnych oraz korzystniejszych uwarunkowań makroekonomicznych, oczekuje się poprawy sytuacji sektora finansów publicznych, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu planowanego deficytu sektora finansów publicznych w stosunku do roku 2013 z 4,1 proc. PKB do ok. 3,6 proc. PKB" - napisano.

"Równocześnie należy podkreślić , że prezentowany tu wynik sektora finansów publicznych oparty jest na założeniu pełnej realizacji planowanych wydatków. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że wydatki planowane są w większości przypadków jako maksymalny limit, a ich wykonanie kształtuje się zwykle poniżej dopuszczalnego w ustawie budżetowej limitu, pozwala to oczekiwać znacznie korzystniejszego wyniku sektora. W rezultacie, deficyt sektora finansów publicznych w 2013 i 2014 r. powinien być niższy niż tu prezentowany w oparciu o plany finansowe jednostek sektora" - dodano.(PAP)

jba/ jtt/