Dla CPI ryzyko ukształtowania się powyżej ścieżki centralnej nieznacznie wyższe - projekcja

11-03-2013 09:04
11.03. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki PKB jest symetryczny. Dla inflacji, w średnim okresie, ryzyko ukształtowania się powyżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe - wynika z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla PKB" - napisano w ocenie źródeł niepewności projekcji.

"Dla inflacji, w średnim okresie, ryzyko ukształtowania się powyżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe, ze względu na możliwe dostosowania ze strony polityki fiskalnej mające na celu wypełnienie reguł fiskalnych - w szczególności ze względu na możliwe utrzymanie w 2014 r. podwyższonej stawki VAT" - dodano.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I KURS WALUTOWY

W ocenie autorów projekcji otoczenie zewnętrzne, a w szczególności długość trwania recesji w strefie euro oraz skala późniejszego ożywienia, nadal pozostaje najważniejszym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB.

"Bieżące dane ze strefy euro wskazują na nieco gorsze od oczekiwanych perspektywy wzrostu gospodarczego i odsunięcie w czasie spodziewanego ożywienia. Z drugiej strony, poprawie uległy nastroje na światowych rynkach finansowych, na co miały wpływ działania banków centralnych, w szczególności program OMT ogłoszony przez EBC" - napisano.

"Czynnikiem łagodzącym - z punktu widzenia krajowego wzrostu gospodarczego - niekorzystne następstwa możliwego pogłębienia recesji w strefie euro może być osłabienie złotego, co miało miejsce podczas światowego kryzysu finansowego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie jednak, słabszy kurs krajowej waluty ograniczałby, wynikający z pogłębienia negatywnego szoku popytowego, spadek inflacji" - dodano.

POPYT WEWNĘTRZNY

Istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest reakcja gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw na rozwój sytuacji za granicą i zacieśnienie fiskalne.

"Odzwierciedlone w mniejszym deficycie SFP skutki zacieśnienia fiskalnego prawdopodobnie wpłyną pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej Polski, choć jednocześnie ocena ta jest w dużej mierze determinowana przez krótkookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego, osłabianego przez konsolidację fiskalną" - głosi projekcja.

"Ponadto korzystny rozwój sytuacji w kraju i za granicą może przyczynić się do poprawy postrzegania Polski w oczach inwestorów zagranicznych i przełożyć się na większy napływ kapitału, w tym inwestycji bezpośrednich" - dodają autorzy.

Zwracają też uwagę, że przedłużająca się recesja w strefie euro, przy niskiej bieżącej stopie oszczędności i utrudnionym dostępie do kredytu, może być przyczyną utrzymania przez długi okres niskiej dynamiki krajowej konsumpcji i inwestycji.

POLITYKA FISKALNA I REGULACYJNA

Polityka fiskalna i regulacyjna może być istotnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji.

"Celem prowadzonych w latach 2011-2012 działań zwiększających wpływy i ograniczających wydatki sektora finansów publicznych, była z jednej strony redukcja deficytu w 2012 r. do poziomu dopuszczalnego przez unijne reguły fiskalne, co umożliwiłoby zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu, z drugiej natomiast, utrzymanie zadłużenia finansów publicznych poniżej II progu ostrożnościowego zapisanego w Ustawie o finansach publicznych" - napisano w projekcji.

"Ze względu na oczekiwane spowolnienie gospodarcze, utrzymanie deficytu finansów publicznych na poziomie zapewniającym spełnienie krajowych i europejskich reguł fiskalnych, może wymagać podjęcia dodatkowych działań dostosowawczych w horyzoncie projekcji, np. wycofanie się z, uwzględnionego w projekcji, powrotu podstawowej stawki VAT do 22 proc. w 2014 roku" - dodano.

"Istotnym źródłem niepewności jest także stopień absorpcji funduszy unijnych w najbliższych latach oraz tempo wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - wynika z projekcji.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII

Źródłem niepewności projekcji jest trudny do przewidzenia wpływ polityki regulacyjnej oraz sytuacji na światowym rynku surowcowym na kształtowanie się krajowych cen energii i żywności.

"Znaczną niepewność w tym względzie rodzi trudny do oszacowania wpływ przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, co szczególnie dotyczy wprowadzanego Pakietu Energetyczno-Klimatycznego nakierowanego na ograniczenie emisji CO2 (...)" - ocenia NBP.

"Istotnym źródłem niepewności pozostają działania regulacyjne na rynku żywności, energii (pakiet ustaw energetycznych Ministerstwa Gospodarki) oraz przyszła polityka taryfowa URE" - dodano.

Sytuacja na światowym rynku surowców rolnych i energetycznych pozostaje pod wpływem niepewności dotyczącej perspektyw wzrostu gospodarczego największych gospodarek świata.

"Dodatkowy wpływ na ceny surowców rolnych wywierać będą tradycyjnie warunki agrometeorologiczne, natomiast ceny surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, będą zależeć od skali zakłóceń podaży w krajach nienależących do OPEC oraz wielkości produkcji ze złóż niekonwencjonalnych w Stanach Zjednoczonych" - napisano. (PAP)

bg/ asa/