Deficyt w budżecie po VIII wyniósł 26,8 mld zł - MF (tabela)

16-09-2013 15:00
16.09. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniósł 26.784,1 mln zł, co daje 75,3 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 207.718,0 mln zł, czyli 62,0 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 180.933,9 mln zł, czyli 60,4 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 180.933,9 60,4podatkowe 266.982,7 156.485,1 58,6podatki pośrednie 192.208,2 114.440,2 59,5 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 38.714,9 60,0CIT 29.638,5 14.828,9* 50,0PIT 42.936,0 25.884,7* 60,3

dochody niepodatkowe 30.806,7 23.723,5 77,0 w tym cło 2.001,0 1.287,0 64,3środki z UE 1.596,0 725,3 45,4 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 95,1 50,6 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 630,2 44,8

WYDATKI 334.950,8 207.718,0 62,0obsługa długu krajowego 32.126,2 17.441,5 54,3obsługa długu zagranicznego 11.385,7 8.592,4 75,5rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 13.960,4 78,5dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 10.318,4 65,0dotacje dla FUS 37.113,9 20.268,5 54,6subwencja dlasamorządów 51.259,5 38.098,7** 74,3

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -26.784,1 75,3

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 0,0 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 26.784,1 91,1

krajowe 12.546,9 15.817,6 126,1

bony - -5.845,4 -obligacje 25.478,6 43.356,5 170,2środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1pożyczki udzielone -4.792,6 -12.021,2 250,8zarządzaniepłynnością sektora - 920,2 -pozostałe przychodyi rozchody - 277,5 -przychody z prywat. 5.000,6 1.891,2 37,8rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -8.681,1 57,5w tym OFE -11.314,7 -7.421,3 65,6Prefinansowaniez UE -49,3 135,9 -lokata - 18.932,4 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -3.299,1 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 10.966,5 65,0

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za sierpień - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wys. 3.044,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za wrzesień wynosi - 3.021,7 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

nik/ osz/