Deficyt w budżecie po styczniu wyniósł 8.436,9 mln zł - MF (tabela)

15-02-2013 15:11
15.02. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po styczniu 2013 roku wyniósł 8.436,9 mln zł, co daje 23,7 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 34.353,4 mln zł, czyli 10,3 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 25.916,5 mln zł, czyli 8,7 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 25.916,5 8,7podatkowe 266.982,7 23.714,5 8,9podatki pośrednie 192.208,2 17.628,5 9,2 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 4.429,7 6,9CIT 29.638,5 1.926,8* 6,5PIT 42.936,0 3.990,1* 9,3

dochody niepodatkowe 30.806,7 2.172,3 7,1 w tym cło 2.001,0 141,1 7,1środki z UE 1.595,9 29,7 1,9 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 18,4 9,8 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 11,3 0,8

WYDATKI 334.950,8 34.353,4 10,3obsługa długu krajowego 32.126,2 3.442,6 10,7obsługa długu zagranicznego 11.385,7 2.057,2 18,1rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 2.241,6 12,6dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 1.179,0 7,4dotacje dla FUS 37.113,9 7.482,5 20,2subwencja dlasamorządów 51.259,5 6.991,2** 13,6

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -8.436,9 23,7

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 -3.328,8 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 11.765,7 40,0

krajowe 12.546,9 7.851,8 62,6

bony - 2.031,2 -obligacje 25.478,6 8.184,2 32,1środki z '12 7.000,0 11.118,2 158,8pożyczki udzielone -4.792,6 0,6 -zarządzaniepłynnością sektora - 873,4 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 889,7 17,8rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -740,8 4,9w tym OFE -11.314,7 -725,4 6,4Prefinansowaniez UE -49,3 21,8 -lokata - 18.250,9 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -3.724,4 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 3.913,9 23,2

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za styczeń - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.320,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za luty wynosi - 3.027,2 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich</PRE>

(PAP)

nik/ asa/