Chojna-Duch nie wyklucza powrotu do dyskusji o obniżkach stóp proc. NBP

07-10-2013 06:31
07.10. Warszawa (PAP) - Elżbieta Chojna-Duch z RPP opowiada się za stabilizacją stóp proc. do końca pierwszego półrocza 2014 roku. Dodaje, że gdyby konsolidacja fiskalna okazała się głębsza, inflacja utrzymywała się nadal na bardzo niskim poziomie, a w szczególności ożywienie gospodarcze było słabsze do oczekiwań, otwarta staje się kwestia dyskusji na temat łagodzenia polityki pieniężnej i kontynuacji łagodnego nastawienia polityki pieniężnej

"W najbliższych kwartałach nie ma zagrożenia przekroczenia poziomu celu inflacji 2,5 proc. Do stycznia CPI nie powinna osiągnąć dolnego pułapu odchyleń od celu, czyli 1,5 proc. Utrzymująca się na tak niskim poziomie inflacja odzwierciedla pośrednio słabość gospodarki i spowolnioną dynamikę jej rozwoju. Ożywienie jednak, choć powolne i stopniowe, powinno być trwałe i ten charakter ożywienia gospodarczego, jego stabilność nawet na stosunkowo niskich poziomach, jest również pewną wartością. W dalszych miesiącach, zwłaszcza w następnym roku, można się już spodziewać przyspieszenia tempa wzrostu. Szczególnie pożądany byłby wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego." - powiedziała w rozmowie z PAP Chojna-Duch.

"Opowiadam się za stabilizacją stóp procentowych do końca pierwszego półrocza przyszłego roku, przy niezmienionych uwarunkowaniach i prognozach. Ponadto uważam, że gdyby konsolidacja fiskalna okazała się głębsza, inflacja utrzymywała się nadal na bardzo niskim poziomie, a w szczególności ożywienie gospodarcze było słabsze do oczekiwań, otwarta staje się kwestia dyskusji na temat łagodzenia polityki pieniężnej i kontynuacji łagodnego nastawienia polityki pieniężnej, przy jednoczesnej uważnej analizie decyzji innych banków centralnych, aby nie dopuścić do nadmiernego dysparytetu stóp" - dodała.

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu decyzyjnym pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymała w komunikacie swoją ocenę, że z uwagi na niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywienia stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku.

Jacek Barszczewski (PAP)

jba/ ana/