Celem RPP w '14 CPI na poziomie 2,5 proc. + 1 pp; ważna elastyczność - strategia na '14 (opis)

12-09-2013 14:36
12.09. Warszawa (PAP) - W 2014 roku podstawowym celem polityki pieniężnej pozostanie średniookresowe stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. + 1 punkt procentowy, co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu - wynika z założeń polityki pieniężnej na rok 2014 opublikowanych w czwartek.

"Parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym" - napisano w dokumencie.

W założeniach zaznaczono, że w swoich decyzjach Rada będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie.

"Decydując o stopniu restrykcyjności polityki pieniężnej, Rada będzie także nadal brała pod uwagę kształt polityki fiskalnej. Istotnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej będzie również polityka makroostrożnościowa, która wraz z polityką pieniężną i polityką fiskalną wpływa na łączną restrykcyjność polityki gospodarczej" - napisano.

Rada zastrzega, że w przypadku gwałtownej eskalacji kryzysu w otoczeniu Polski i pojawienia się poważnych zaburzeń na krajowym rynku finansowym, dopuszcza się możliwość elastycznego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej, w szczególności stosowania operacji otwartego rynku na różne okresy, jak również dostosowania typów zabezpieczeń do sytuacji na rynkach.

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z GLOBALNYM KRYZYSEM

We wprowadzeniu do dokumentu zaznaczono, że doświadczenia związane z globalnym kryzysem finansowym doprowadziły do częściowej modyfikacji poglądów na temat odpowiedniego sposobu prowadzenia polityki makroekonomicznej.

"W odniesieniu do działalności banku centralnego dotyczy to przede wszystkim bardziej elastycznego niż w przeszłości wykorzystania strategii celu inflacyjnego oraz włączenia polityki makroostrożnościowej do instrumentarium polityki stabilizacyjnej banku centralnego" - napisano.

W dokumencie zaznaczono, że strategia celu inflacyjnego jest skutecznym sposobem zapewnienia stabilności cen.

"Jednocześnie banki centralne zaczęły stosować tę strategię w sposób bardziej elastyczny niż przed kryzysem, wykorzystując możliwości, jakie wynikają z jej średnioterminowego charakteru. W okresie poprzedzającym wybuch globalnego kryzysu finansowego banki centralne w niewielkim stopniu wykorzystywały możliwość elastycznego stosowania strategii celu inflacyjnego, co wynikało z przekonania, że stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest wystarczającym wkładem polityki pieniężnej w utrzymywanie równowagi w gospodarce" - napisano.

"Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego i przedłużającej się w wielu krajach recesji pokazały jednak, że stabilizowanie inflacji jest bardzo ważnym, ale niewystarczającym warunkiem utrzymywania równowagi w gospodarce. Dlatego też obecnie banki centralne dopuszczają dłuższe okresy odchylania się inflacji od celu, jeśli wspiera to stabilność makroekonomiczną" - dodano.

POLITYKA PIENIĘŻNA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

W dokumencie zaznaczono, że polityka pieniężna w 2014 roku będzie prawdopodobnie nadal prowadzona w warunkach niepewności, zmiennych nastrojów i fluktuacji awersji do ryzyka w gospodarce globalnej.

"Źródłem niepewności pozostaną perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, co może być związane przede wszystkim z utrzymującą się niekorzystną, pomimo pewnej poprawy, sytuacją gospodarczą w strefie euro. Źródłem niepewności pozostanie także silnie ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne, której efektem był wzrost zmienności cen aktywów" - napisano.

"Proces ograniczania programów ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej przez te banki może sprzyjać silnym korektom wyceny ryzyka na światowych rynkach finansowych, a tym samym zwiększać zmienność kursów walutowych i oprocentowania obligacji, wpływając jednocześnie na krajowe procesy gospodarcze, w tym inflację" - dodano.

UWARUNKOWANIA MAKRO

W "założeniach" zapisano, że w 2014 roku istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej.

"Według aktualnych prognoz w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku i zbliżony do wieloletniej średniej. Z kolei w strefie euro kontynuowane ma być stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu sprzyjać ma przyspieszenie wzrostu PKB w Niemczech, będących głównym partnerem handlowym Polski" - napisano.

"W warunkach ograniczonej presji popytowej w gospodarce światowej i braku istotnych szoków na rynkach surowców inflacja na świecie powinna pozostać umiarkowana. Wraz z nieco wyższym tempem wzrostu PKB w gospodarce światowej w 2014 r. oczekuje się również stopniowego przyspieszenia dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce" - dodano.

"W kierunku wzrostu dynamiki PKB w Polsce oddziaływać będzie również wspierające popyt krajowy istotne złagodzenie polityki pieniężnej dokonane w 2012 i 2013 r. Tempo wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. pozostanie jednak najprawdopodobniej niższe od tempa wzrostu potencjalnego, co będzie sprzyjać utrzymaniu inflacji na niskim poziomie" - głosi dokument NBP.

W dokumencie wskazano, że oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu PKB w Polsce będzie mogło stopniowo oddziaływać w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Negatywnie na popyt w polskiej gospodarce w 2014 roku będzie prawdopodobnie oddziaływało dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, które jest jednak niezbędne dla utrzymania stabilności finansów publicznych w dłuższym okresie oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu" - napisano.

"Rządowe Założenia projektu budżetu na rok 2014 przewidują utrzymanie zamrożenia funduszu płac w większości jednostek podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych. Ponadto, zgodnie z Programem Konwergencji. Aktualizacja 2013, przewidywane jest dalsze ograniczenie nakładów na inwestycje publiczne, związane ze zmniejszoną absorpcją funduszy strukturalnych UE" - dodano.

AKCJA KREDYTOWA

Zgodnie z dokumentem NBP można oczekiwać, że w 2014 roku akcja kredytowa pozostanie osłabiona, co wynikać będzie z umiarkowanego tempa wzrostu PKB.

"W kierunku wzrostu dynamiki kredytu w gospodarce oddziaływać może rządowy program gwarancji kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz złagodzenie regulacji nadzorczych dotyczących kredytów konsumpcyjnych. Ponadto na politykę kredytową banków wpłynie wchodząca w 2014 r. zmiana Rekomendacji S, dotyczącej kredytów mieszkaniowych" - napisano.

PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO

W "założeniach" przewiduje się, że w 2014 roku polityka pieniężna będzie prowadzona - podobnie jak w latach poprzednich - w warunkach nadpłynności sektora bankowego.

"Utrzymująca się od początku 2013 r. na stabilnym poziomie nadpłynność może ulec nieznacznemu zwiększeniu w 2014 r." - napisano.

"Podstawowe znaczenie dla poziomu nadpłynności sektora bankowego będą miały działania Ministerstwa Finansów, będące wynikiem procesu konsolidacji środków na rachunkach budżetu państwa, a obejmujące sposób finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa, a także wykorzystania funduszy unijnych" - dodano.

STREFA EURO

W dokumencie Rada wyraża opinię, że przystąpienie Polski do ERM2 i strefy euro powinno być rozważane, gdy zostanie przezwyciężony kryzys finansowy w krajach należących do tego obszaru walutowego i w momencie kiedy będzie znany ostateczny kształt instytucjonalny strefy euro, w sytuacji sprzyjającej maksymalizacji korzyści związanych z integracją walutową i minimalizacji związanych z nią kosztów.(PAP)

jba/ asa/