Barometr Consumer Finance w II kw. '13 spadł do poziomu z IV kw. '12 - KPF, IRG SGH

09-05-2013 13:00
09.05. Warszawa (PAP) - W II kw. 2013 r. Barometr KPF-IRG spadł z 66,7 do 65,7 pkt. powracając do poziomu obserwowanego w IV kw. 2012 r.- wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Autorzy spodziewają się nieznacznego ożywienia na rynku w najbliższych miesiącach.

"W II kwartale 2013 r. wartość Barometru KPF-IRG spadła z 66,7 do 65,7 punktu powracając do poziomu obserwowanego dokładnie sześć miesięcy temu. Obecny spadek wystąpił jednak po trzech kwartałach z rzędu, w których wskazania Barometru poprawiały się" - napisano w opublikowanym w czwartek raporcie.

"Wzrost Barometru obserwowany w poprzednich trzech edycjach badania znalazł po części odbicie w danych dotyczących kredytu na cele konsumpcyjne w Polsce, który to rynek od ponad dwóch lat kurczy się. W ostatnim kwartale tempo spowolnienia jednak spadło z 5,4 proc. do 3,5 proc. w skali roku" - dodano.

"Uwzględniając wskazania Barometru, a także biorąc pod uwagę również czynniki podażowe korzystnie wpływające na rynek kredytów, można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach może dojść do nieznacznego odbicia na tym rynku. Wydaje się jednak, że wychodzenie rynku kredytów dla gospodarstw domowych ze stagnacji będzie silnie uzależnione od polityki instytucji finansowych w obszarze stóp procentowych i dostępności kredytu dla klientów finalnych" - napisano.

Barometr rynku Consumer Finance pokazuje nastawienie gospodarstw domowych do zaciągania pożyczek, jednak, jak zaznaczają jego autorzy, wpływ na rynek będzie wywierać również strona podaży.

"Po stronie sektora finansowego spodziewane jest złagodzenie polityki w najbliższych miesiącach związane ze zmniejszeniem restrykcyjności rekomendacji T, która w ostatnich dwóch latach silnie ograniczała rynek, a także wynikające ze spadku stóp procentowych ustalanych przez RPP" - napisano w raporcie.

"Ostatecznie zatem, jeżeli instytucje finansowe w reakcji na obniżkę stóp procentowych o 1,5 pp. w skali ostatnich sześciu miesięcy, a także mniejsze rygory regulacyjne zdecydują się na obniżki stóp oprocentowania kredytów konsumpcyjnych, stagnacja na tym rynku może zostać przełamana - pomimo negatywnego nastawienia gospodarstw domowych. Jeżeli jednak nie podejmą kroków mających na celu zwiększenie dostępności kredytu, prawie na pewno rynek będzie się dalej kurczył" - dodano.

Z raportu wynika, że obecny spadek wartości Barometru jest w głównej mierze uwarunkowany bardzo słabymi odczytami dotyczącymi prognozy zakupu dóbr trwałych.

51,7 PROC. GOSPODARSTW DOMOWYCH BEZPROBLEMOWO OBSŁUGUJE SWOJE ZOBOWIĄZANIA

Z raportu wynika, że odsetek gospodarstw domowych deklarujących bezproblemowa obsługę własnych zobowiązań w II kw. obniżył się do 51,7 proc. z 53,2 proc. w I kw.

"Przebieg obsługi zobowiązań (dotyczy to nie tylko kredytu), w świetle relacji gospodarstw domowych, pogorszył się względem poprzedniego badania. Wprawdzie nieznacznie tylko spadł dominujący odsetek gospodarstw domowych obsługujących zobowiązania bezproblemowo (z 53,2 proc. do 51,7 proc.), to w grupie gospodarstw domowych mających problemy z obsługą doszło do niekorzystnych zmian" - napisano w raporcie.

"Zmniejszyła się grupa gospodarstw deklarujących jedynie niewielkie problemy z obsługą zobowiązań (spadek z 40,7 proc. do 35,8 proc.), jednak znacząco wzrosły udziały grup gospodarstw domowych mających duże problemy z realizacją własnych płatności. Stanowią one obecnie 12,5 proc. ogółu gospodarstw domowych, które wypowiedziały się w tej kwestii" - dodano.

Zdaniem autorów raportu pogorszenie bieżącej obsługi przekłada się na prognozy gospodarstw domowych dotyczące obsługi zobowiązań w przyszłości. Odsetek gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi zobowiązań w nadchodzących 12-tu miesiącach spadł z 40,7 proc. do 34,6 proc.

"Jednocześnie spadał odsetek gospodarstw spodziewających się niewielkich problemów z obsługą, a rósł odsetek gospodarstw obawiających się dużych problemów ze spłatą, nawet zaprzestania obsługi zobowiązań. Małych problemów spodziewa się obecnie 20,6 proc. (wobec 24,2 proc. poprzednio), a dużych 10,6 proc. (wobec 7,9 proc. poprzednio)" - napisano w raporcie.

"Jednocześnie rośnie niepewność co do przyszłej obsługi wyrażona odsetkiem odpowiedzi +nie wiem+ (wzrost z 25,9 proc. do 32,9 proc.), przy czym należy podkreślić, że obecny poziom niepewności jest analogiczny do poziomu obserwowanego przed pół rokiem" - dodano.

"Prognozy gospodarstw domowych stanowią ostrzeżenie dla sektora finansowego, że obecne problemy z odzyskiwaniem należności mogą się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, a sytuacja dochodowa nie będzie pozwalać gospodarstwom domowym na lepszą obsługę" - napisano.(PAP)

fdu/ osz/