NBP hamuje deprecjacje złotego

Poranne   •   10-06-2013 09:18
Od piątkowego zamknięcia dolar amerykański umacnia się wobec wszystkich walut z grona G-10. Przed rozpoczęciem sesji na Starym Kontynencie kurs EUR/USD znajduje się na 1,32. Po piątkowej interwencji Narodowego Banku Polskiego Kurs EUR/PLN osiągnął minimum na 4,20. Od rana jednak wzrasta do 4,25. Dziś kalendarz makroekonomiczny jest dość ubogi. W całym tygodniu najważniejsze będą odczyty sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA.
Wykres godzinowy kursu EUR/USD <span>Źródło:TMS Direct<span>

Po piątkowym raporcie z amerykańskiego rynku pracy, dziś największą uwagę powinno przykuć wystąpienie publiczne szefa Fed z St. Louis Jamesa Bullarda (15:50). Raport wypadł dość niejednoznacznie. Z jednej strony w maju przybyło 175 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym (konsensus 165 tys.), z drugiej zaś zrewidowano w dół o 16 tys. odczyt za poprzedni miesiąc (do 149 tys.), a ponadto stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pp do 7,6 proc. Właśnie ta ostatnia kwestia wydaje się być kluczowa w całym raporcie. Fed przecież zobowiązał się prowadzić łagodną politykę pieniężną do momentu, aż bezrobocie spadnie poniżej 6,5 proc., przy prognozach inflacji nie przekraczających 2,5 proc. Wzrost stopy bezrobocie (przynajmniej teoretycznie) powinien odsuwać w czasie moment zmniejszenia lub całkowitego zakończenia trwającej obecnie trzeciej rundy luzowania ilościowego. Niemniej jednak na rynku utrzymuje się przekonanie, że stopniowo nabierająca tempa gospodarka skłoni Fed do zmniejszenia QE3 już we wrześniu.

Polska: Spekulanci „dostali po łapach”

Po kolejnym silnym osłabieniu polskiej waluty Narodowy Bank Polski postanowił zareagować. W piątek dokonał sprzedaży „pewnej ilości” walut obcych za złote, czym sprowadził kurs EUR/PLN z 4,31 w okolice 4,20. W wywiadzie dla PAP prezes NBP Marek Belka powtórzył dobrze znaną kwestie, że celem interwencji jest ograniczenie nadmiernych wahań kursu, a nie obrona jakiegoś konkretnego poziomu. Poinformował również, ze kolejne interwencje nie są wykluczone. Uważamy, że w najbliższych dniach notowania EUR/PLN ustabilizują się. Górna banda prawie rocznego trendu bocznego, przebiegająca przy 4,21 – 4,22 powinna okazać się skuteczny wsparciem. Natomiast przed ponownym osłabieniem złotego chronić będzie groźba ponownej interwencji ze strony Banku Centralnego.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja została przygotowany przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (“TMS Brokers”) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony, działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów TMS Brokers.

TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004)

Niniejsza publikacja jest publikacją handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Odbiorcy, tej publikacji przed podjęciem jakiekolwiek decyzji inwestycyjnej na podstawie niniejszej publikacji powinni zasięgnąć opinii doradcy finansowego.

TMS Brokers przy sporządzaniu niniejszej publikacji nie uwzględniał indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym

Odbiorca niniejszego raportu musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego niniejsza publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

Niniejsza publikacja ma jedynie informacyjny charakter i:

(i) nie stanowi ani nie tworzy części oferty sprzedaży, subskrypcji lub zaproszenia do nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek instrumentów finansowych,

(ii) nie ma na celu oferowania nabycia lub zapisu ani nakłaniania do nabycia lub zapisu na jakiekolwiek instrumenty finansowe

(iii) nie stanowi reklamy jakichkolwiek instrumentów finansowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne informacje. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez TMS Brokers w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, jednakże TMS Brokers oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejszy dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie powinny być traktowane jako wskazanie, czy gwarancja przyszłych wyników. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej publikacji ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych na podstawie niniejszej publikacji.

Data na pierwszej stronie niniejszej publikacji jest datą sporządzenia i jej opublikowania.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części https://www.tms.pl/zastrzezenia-prawnePowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.