Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Polityka prywatności aplikacji mobilnych OANDA TMS Brokers S.A.

 

Niniejsza Polityka prywatności aplikacji mobilnych OANDA TMS Brokers S.A. (dalej „Polityka prywatności”) została przygotowaną przez spółkę działającą pod nazwą OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator” lub “OANDA TMS Brokers”) jako spełnienie obowiązku wskazanego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Zapraszamy do zapoznania  się z Polityką prywatności OANDA TMS Brokers dotyczącą danych osobowych, które mogą być zbierane za pośrednictwem aplikacji mobilnych Administratora. Instalowanie i korzystanie z aplikacji mobilnych OANDA TMS Brokers łączy się z  przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych. OANDA TMS Brokers prezentuje w niniejszej Polityce prywatności w jaki sposób dane są gromadzone przez aplikacje i gdzie można szukać ewentualnej pomocy w kwestiach z tym związanych. Jeśli zainstalują Państwo i korzystają z aplikacji mobilnej OANDA TMS Brokers, oznacza to, że zapoznali się Państwo i akceptują warunki przetwarzania danych wskazane w Polityce prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, OANDA TMS Brokers prosi o nie instalowanie i nie korzystanie z aplikacji mobilnych Administratora.

 1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod nazwą OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000204776.

 1. Jak skontaktować się z Administratorem?

W OANDA TMS Brokers powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@tms.pl.

 1. Bezpieczeństwo danych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

OANDA TMS Brokers zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, informuje o przetwarzaniu danych oraz dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywanych przez nich zadań.

OANDA TMS Brokers podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdy przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

OANDA TMS Brokers zwraca uwagę na konieczność bezpiecznego przechowywania danych do logowania do swoich kont i nie ujawniania ich osobom trzecim. W przypadku gdyby dowiedzieli się Państwo o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu danych do logowania lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, Administrator prosi o niezwłoczny kontakt. 

Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami informatycznymi Administratora odbywa się przy użyciu odpowiednich mechanizmów szyfrowania.

W zależności od wybranej przez Państwa aplikacji mobilnej, mogą one wymagać różnych poziomów dostępu do funkcjonalności urządzeń końcowych, o czym są Państwo informowani podczas instalacji aplikacji. 

Za zgodą użytkownika aplikacje OANDA TMS Brokers zainstalowane na urządzeniach mobilnych mogą uzyskiwać dostęp do takich funkcji, jak kamera urządzenia, galeria zdjęć i mikrofon. Wykorzystywanie wskazanych funkcji można wyłączyć, zmieniając ustawienia systemowe lub odinstalowując aplikację.

 1. Cele i podstawa przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym informacje, które podają Państwo podczas rejestracji w aplikacji mobilnej.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) - możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator wykorzystuje dane osobowe przekazane OANDA TMS Brokers drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mobilnych Administratora, między innymi w celu rejestracji Użytkowników, administrowania i ulepszania aplikacji oraz powiązanych usług, do analizy statystyk i sposobu użytkowania aplikacji, zapewnienia bezpieczeństwa i wykrywania oszustw, a także do innych celów zatwierdzonych przez Państwa. Administrator wykorzystuje również Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem. Na przykład, jeśli skontaktują się Państwo z OANDA TMS Brokers za pośrednictwem aplikacji, Administrator może przetwarzać dane w celu udzielenia odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy Ramowej oraz podjęcia działań przed jej zawarciem oraz realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 2. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, jako na podmiocie wykonującym działalność maklerską, w szczególności polegających na informowaniu organów nadzoru finansowego oraz organów informacji finansowej o świadczonych usługach i wykonywanych transakcjach, weryfikacji i identyfikacji tożsamości Klienta oraz bieżącym monitorowaniu jego stosunków gospodarczych i opracowywaniu analiz - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności z art. 34, 35, art. 36 i art. 37 tejże ustawy;

 3. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ulepszanie aplikacji i powiązanych usług oraz analiza statystyk Użytkowania -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 1. Dane nieosobowe

OANDA TMS Brokers może gromadzić dane nieosobowe (dane, które nie stanowią danych osobowych) na temat korzystania z aplikacji mobilnej Administratora, wizyt na stronie OANDA TMS Brokers, a także innych działań związanych z korzystaniem z aplikacji lub usług OANDA TMS Brokers. Administrator może również zbierać pewne informacje techniczne o urządzeniu mobilnym, takie jak adres IP, typ i model urządzenia, nazwa urządzenia zdefiniowana przez Użytkownika, typ i wersja systemu operacyjnego, informacje o Państwa strefie czasowej, a także język urządzenia i informacje o lokalizacji.

 1. Dane zagregowane

OANDA TMS Brokers może łączyć przetwarzane dane osobowe z danymi osobowymi dostarczonymi przez innych Użytkowników, w formacie niemożliwym do zidentyfikowania, tworząc w ten sposób dane zbiorcze. Administrator planuje analizować dane zagregowane głównie w celu identyfikacji trendów w grupie. OANDA TMS Brokers nie łączą zagregowanych danych Użytkownika z danymi osobowymi, w związku z czym nie można wykorzystywać danych zagregowanych do kontaktowania się z Państwem lub identyfikacji.

 1. Narzędzia analityczne i podmioty trzecie

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych przez aplikacje mobilne OANDA TMS Brokers, które mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Administratora. Takie strony internetowe również zbierają Państwa dane osobowe.

Ponadto aplikacje OANDA TMS Brokers można pobrać ze stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Administratora i które podlegają polityce prywatności podmiotów trzecich. OANDA TMS Brokers rekomenduje zapoznanie się z zasadami prywatności takich podmiotów trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez te podmioty.

W zależności od rodzaju wybranej przez Państwa  aplikacji mobilnej, aplikacja mobilna może wykorzystywać następujące zewnętrzne usługi analityczne:

 1. Google Firebase (dostarczone przez Google, Inc.) - do zbierania statystyk aplikacji mobilnych, danych instalacyjnych i informacji o tym, jak korzystają Państwo z tych aplikacji. Te dane są całkowicie zanonimizowane. Więcej informacji o Google Firebase: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl&ref_topic=6317...
 2. Amplitude (dostarczone przez Amplitude, Inc.) - do zbierania statystyk aplikacji mobilnych, danych instalacyjnych i informacji o tym, jak korzystają Państwo z tych aplikacji. Te dane są całkowicie zanonimizowane. Więcej informacji o Amplitude: https://help.amplitude.com/hc/en-us. Podstawą prawną korzystania z Amplitude jest art. 6 ust. 1 litera f RODO;
 3. Adjust (dostarczone przez Adjust GMbH) - aby przypisać źródło instalacji kampaniom reklamowym. Te dane są całkowicie zanonimizowane. Więcej informacji o Adjust: https://www.adjust.com/product/gdpr. Podstawą prawną korzystania z Adjust jest art. 6 ust. 1 litera f RODO.
 1. Prawa Użytkowników

Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje Państwu w przypadku zgłoszenia żądania informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje Państwu kopię przetwarzanych danych dotyczących w przypadku zgłoszenia żądania; 
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Państwa, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu; 
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – mogą Państwo w sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez podawania przyczyny; 
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – mogą Państwo w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Państwa zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane przez okres jej zawarcia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 1. Odbiorcy i przekazywanie danych poza EOG

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i narzędzi analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym, doradcom prawnym. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

 1. stosowania wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydawanych przez Komisję Europejską,
 3. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez podmiot trzeci,
 4. przekazywanie danych do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że dane państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności jest przyjmowana i aktualizowana w drodze uchwały Zarządu OANDA TMS Brokers.

Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Użytkownicy proszeni są o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu weryfikacji odpowiednich zmian.

Niniejsza Polityka została sporządzona w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja polska.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Administratora znajduje się na stronie: https://www.tms.pl/rodo.

 

Data ostatniej aktualizacji: 14 czerwca 2024


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.