Pełnomocnictwo


 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

celem udzielenia Domowi Maklerskiemu TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa do zawarcia w Pani/Pana imieniu aneksu do umowy ramowej oraz porozumienia, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego pełnomocnictwa i kliknięcie w przycisk „UDZIELAM PEŁNOMONICTWA”. Po kliknięciu ww. przycisku, otrzyma Pan/Pani informację drogą elektroniczną z potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa.

 

P E Ł N O M O C N I C T W O

Udzielam pełnomocnictwa:

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000204776, (zwanej dalej „Pełnomocnikiem”)

-  do zawarcia (w tym podpisania drogą elektroniczną) w moim imieniu aneksu do Umowy Ramowej oraz porozumienia - na warunkach określonych w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnik na podstawie art. 106 Kodeksu cywilnego ma prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa w szczególności pracownikowi lub współpracownikowi Mocodawcy.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Mocodawcę do dokonywania czynności objętych jego zakresem także w przypadku, gdy drugą stroną tych czynności jest Mocodawca, działając zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do niniejszego pełnomocnictwa w imieniu własnym. W sprawach objętych zakresem niniejszego pełnomocnictwa przepisu art. 108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. 

Udzielając niniejszego pełnomocnictwa, oświadczam jednocześnie, że:

upoważniam Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „TMS Brokers”) do zawarcia w moim imieniu aneksu do Umowy Ramowej oraz porozumienia na warunkach określonych w załączniku do pełnomocnictwa,

otrzymałem/am od TMS Brokers informację dotyczącą możliwości powstania konfliktu interesów w związku z udzieleniem niniejszego pełnomocnictwa oraz potwierdzam wolę zawarcia aneksu do Umowy Ramowej oraz porozumienia z TMS Brokers,

zgadzam się na wejście w życie zmian dokonanych w Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Trader lub Regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Connect (w zależności od wybranego wariantu ofertowego) w dniu udzielenia niniejszego pełnomocnictwa drogą elektroniczną.

 

UDZIELAM PEŁNOMOCNICTWA


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.