Słownik

A
 • Accelerator Oscillator (AC)

  Accelerator Oscillator (AC) – wskaźnik techniczny, stworzony przez Billa Williamsa stanowi pochodną wskaźnika Awesome Oscillator. Zadaniem AC jest mierzenie siły trendu. Wskaźnik, wyświetlany jest w postaci histogramu, gdzie każda wartość większa od poprzedniej, przedstawiana jest jako zielony słupek a wartości niższe od poprzednich wyświetlane są jako słupki czerwone.

 • Accumulation/Distribution( A/D)

  Accumulation/Distribution( A/D) – wskaźnik techniczny, stworzony przez Larrego Williamsa. A/D jest współczynnikiem wartości zmiany, która odzwierciedla korelację zachowania cen względem wolumenu. Informuje czy zmianom kursów towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne. Wzrost ceny przy jednoczesnym wzroście wolumenu oznacza akumulację. Spadek kursu przy wzroście wolumenu oznacza dystrybucję

 • Accumulative Swing Index (ASI)

  Wskaźnik opracowany w celu mierzenia prawdopodobieństwa zwrotu na rynku. Zawiera się pomiędzy wartościami -100 i 100, gdzie dodatnie wartości wskazują trend wzrostowy, a ujemne spadkowy. Przedstawiony może być w postaci wykresu świecowego. Jego główną zaletą jest podleganie tym samym prawom analizy technicznej, co wykresy cen. ASI jest jednak znacznie gładszy od wykresu cen, co czyni go łatwiejszym do analizowania i pozwala uniknąć fałszywych sygnałów. 

 • ADP Employment Report

  Miara zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem w USA. Bazuje na danych od ponad 600 000 klientów Automated Data Solutions Inc., jednego z największych na świecie usługodawców zajmujących się dostarczaniem rozwiązań związanych z podatkami, human resource i płacami. Używany do prognozowania krótkoterminowych trendów na amerykańskim rynku pracy w sektorze prywatnym.

 • Analiza fal Elliotta

  Metoda analizy technicznej rynków finansowych oparta na teorii Ralpha Nelsona Elliotta. Podstawowe założenia tej metody wskazują, że rynki poruszają się falami, tworząc układ pięciu fal przy dążeniu zgodnie z kierunkiem głównego trendu, po których następują trzy fale korekcyjne w przeciwnym kierunku. 

 • Analiza fundamentalna

  Metoda analizy rynków finansowych opierająca się na badaniu stanu gospodarki, kondycji przemysłu, a także kondycji finansowej i stylu zarządzania sektorów gospodarki i pojedynczych przedsiębiorstw.

  Więcej na temat analizy fundamentalnej

 • Analiza techniczna

  Jest to badanie sytuacji rynkowej za pomocą wykresów. Podstawowym celem analizy jest próba przewidywania przyszłych trendów cenowych zazwyczaj na podstawie zjawisk, które pojawiły się w przeszłości. Zdecydowana większość uczestników rynku Forex swoje decyzje inwestycyjne podejmuje w oparciu o analizę techniczną.
  Więcej na temat analizy technicznej

 • Aprecjacja

  Oznacza wzrost wartości waluty.

 • Ask price

  To cena, po której waluta jest sprzedawana na rynku. Inwestor może kupić po niej walutę bazową. Ask to najniższa cena akceptowana przez sprzedającego.