Ważne dane ekonomiczne

Poniżej znajdziesz listę głównych publikacji danych ekonomicznych, które uczestnicy rynku Forex uważnie obserwują. Ponieważ najczęściej wymienianą walutą świata jest dolar amerykański, dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych są niezwykle istotne. Niemal równie istotne dla rynku walutowego są dane ze strefy euro, które mogą wpłynąć na kurs wspólnej waluty.

 

Dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych

Wiele publikowanych danych ze Stanów Zjednoczonych wywiera wpływ na rynek walutowy. Zaliczyć do nich należy:

 • Non-Farm Payrolls (NFP) – zatrudnienie w sektorze pozarolniczym jest jedną z najważniejszych publikacji ekonomicznych, na którą skierowane są oczy wszystkich inwestorów. Co miesiąc dostarcza ona  danych o zmianie wielkości zatrudnienia w sektorze prywatnym i publicznym. By zrównoważyć wzrost populacji i utrzymać bezrobocie na stałym poziomie, potrzebny jest comiesięczny wzrost liczby miejsc pracy o ok. 150 000. Raport zawiera wielkość bezrobocia, wartość płac w sektorze wytwórczym, średnią płacę godzinową i średnią liczbę przepracowanych godzin w tygodniu. 
 • Initial Jobless Claims – liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, to publikowane w każdy czwartek dane o liczbie nowych wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych oraz liczbie przedłużonych wniosków. Te dane pozwalają prognozować odczyt wspomnianego już raportu NFP.
 • Consumer Confidence – zaufanie konsumentów, to seria publikowanych co miesiąc jednych z najważniejszych wskaźników kondycji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, z których największe znaczenie mają publikowane przez Conference Board wyniki ankiety gospodarstw domowych na temat postrzegania przez nie ogólnej sytuacji gospodarczej.
 • Gross Domestic Production (GDP) – Produkt Krajowy Brutto (PKB) to dane publikowane kwartalnie i stanowiące łączną wartość wytworzonych dóbr i usług. Zmiana PKB rok do roku jest miarą wzrostu gospodarczego.
 • Industrial Production – produkcja przemysłowa to comiesięczny odczyt zmian w produkcji zakładów przemysłowych i kopalni zawierajacy również dane o stopniu wykorzystania czynników wytwórczych.
 • Chicago Purchasing Manager Index (PMI) – to publikowany co miesiąc odczyt wartości indeksu aktywności gospodarczej opartego na szeregu danych z sektora przemysłowego i spoza przemysłu, takich jak nowe zamówienia, produkcja, zapasy, ceny, zatrudnienie, zamówienia importu i eksportu, itd.
 • Producer Price Index (PPI) – odczytywany co miesiąc wskaźnik cen hurtowych produkcji zakończonej, będącej w toku oraz surowców dla sektora przemysłowego, górnictwa i rolnictwa. PPI jest wskaźnikiem inflacji cen producentów.
 • Consumer Price Index (CPI) – publikowany w odstępach miesięcznych wskaźnik inflacji konsumenckiej obliczany w ponad 200 kategoriach na podstawie średnich cen płaconych za określony koszyk dóbr i usług przez konsumentów w miastach. 
 • Durable Goods Orders – publikowane co miesiąc dane o wielkości przyjętych przez sektor wytwórczy zamówień na dobra o oczekiwanym okresie użytkowania powyżej 3 lat. Dane te są miarą popytu.
 • Employment Cost Index (ECI) – publikowana co miesiąc zmiana kosztów pracy ponoszonych przez większe przedsiębiorstwa w ponad 500 branżach. Jest ogólnym wskaźnikiem popytu ekonomicznego.
 • Housing Starts – liczba wydanych w danym miesiącu pozwoleń na budowę domów. Gałąź mieszkaniowa sektora budowlanego jest wrażliwa na zmiany popytu i stopy procentowej, dlatego wskaźnik ten uważany jest za pomocny w szacowaniu przyszłego wzrostu gospodarczego, popytu i zaufania konsumentów.

 

Dane ekonomiczne ze strefy euro

Podobne raporty ekonomiczne publikowane są przez poszczególne kraje strefy euro i dotyczą gospodarki danego kraju członkowskiego. Dane ekonomiczne dotyczące całej strefy euro przygotowywane i publikowane są przez Eurostat lub Europejski Bank Centralny (ECB). Na szczególną uwagę zasługują dane z Niemiec i Francji – dwóch największych gospodarek strefy euro.

Inaczej niż w przypadku innych banków centralnych, ECB przeprowadza krótką konferencję po każdym posiedzeniu Rady Prezesów. W ich trakcie prezes ECB dokonuje omówienia bieżącej sytuacji gospodarczej i jej perspektyw. Głównym tematem jest inflacja, gdyż jedynym celem polityki ECB jest utrzymywanie jej pod kontrolą. Po przemówieniu przedstawiciele mediów mogą zadawać pytania, które dotyczą najczęściej polityki ECB w sprawie stóp procentowych. Każde stwierdzenie prezesa ECB sugerujące podniesienie lub obniżenie stóp procentowych ma wpływ na kurs euro (EUR).

Komisja Europejska przedstawia także co miesiąc wyniki ankiet dotyczących poziomu zaufania konsumentów, sektora usług, przemysłu oraz ogólnego sentymentu ekonomicznego.

Uważnie śledzona jest także publikacja wyników niemieckich ankiet IFO badających sentyment rynkowy i postrzegane perspektywy rozwoju niemieckiej gospodarki w ciągu następnych sześciu miesięcy. IFO jest istotnym wskaźnikiem pozwalającym określać nastroje w całej strefie euro, której Niemcy są największą gospodarką. Ważną publikacją są również publikowane co miesiąc wyniki ankiet Gfk badających poziom zaufania niemieckich konsumentów.

 

Dane ekonomiczne z Japonii

Gospodarka Japonii w znacznym stopniu zależy od wyników japońskiego eksportu, dlatego kluczowe dane z tej gospodarki dotyczą wielkości produkcji przemysłowej i kondycji sektora wytwórczego. Najważniejsze dane ekonomiczne z Japonii to:

 • Indeks Tankan – kwartalna ankieta badająca perspektywy japońskiej gospodarki przeprowadzana przez Bank Japonii (BOJ). Uwzględnia bieżącą sytuację i perspektywy na przyszłość w postrzeganiu dużych przedsiębiorstw sektora przemysłowego i spoza przemysłu. Ankieta zawiera również dane na temat nakładów kapitałowych, które powodują ponadprzeciętne zainteresowanie jej wynikami.
 • Bilans handlowy – publikowana co miesiąc wartość bilansu handlowego Japonii. Bilans handlowy Japonii jest prawie zawsze dodatni. Jakiekolwiek silne zmiany w jego wartości mogłyby wpłynąć na kurs wymiany jena (JPY). Spadek nadwyżki bilansu handlowego mógłby spowodować naciski na osłabienie jena przez BOJ, by zwiększyć atrakcyjność japońskiego eksportu.

 

Dane ekonomiczne z Wielkiej Brytanii

Oprócz raportów ekonomicznych publikowanych przez instytucje rządowe, poniższe publikacje mają znaczny wpływ na kurs wymiany funta brytyjskiego (GBP):

 • Raport z posiedzenia MPC – ten publikowany dwa tygodnie po każdym posiedzeniu Monetary Policy Committee, czyli ciała decyzyjnego Banku Anglii (BOE) raport może zawierać sugestie dotyczące zmiany polityki w sprawie stóp procentowych.
 • Raport kwartalny o inflacji – kwartalny raport Banku Anglii (BOE) zawierający prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji na następne dwa lata.

 

Dane ekonomiczne z Australii

Podobne dane przedstawia również rząd Australii. Oprócz nich na uwagę inwestorów zasługują poniższe publikacje:

 • Protokół z posiedzenia Banku Rezerw Australii (RBA) – publikowane dwa tygodnie po posiedzeniach RBA, mogą zawierać sugestie dotyczące zmiany polityki w sprawie stóp procentowych.
 • WestPac Consumer Confidence Survey – publikowane co miesiąc przez bank WestPac wyniki ankiet badających poziom nastrojów konsumentów.
 • NAB Business Confidence Survey – publikowane co miesiąc przez bank NAB wyniki ankiet badających poziom nastrojów przedsiębiorców.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.