Disclaimer

Witamy na stronach internetowych OANDA TMS Brokers S.A. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz warunkami korzystania z niniejszego serwisu.

 

OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Warsaw UNIT, Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 5262759131, kapitał w wysokości 3,537,560 PLN, w całości wpłacony działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów OANDA TMS Brokers. Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Serwis www.tms.pl oraz inne strony prowadzone przez OANDA TMS Brokers zawierają informacje o produktach i usługach świadczonych przez Dom Maklerski.

Materiały zamieszczone na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych.

Materiały, jakie opublikowane zostały na stronach serwisu, są wynikiem analiz prowadzonych przez OANDA TMS Brokers i choć sporządzone zostały na podstawie wiarygodnych źródeł danych, Dom Maklerski nie gwarantuje kompletności, poprawności i aktualności informacji i notowań w nich zawartych. OANDA TMS Brokers nie odpowiada za niedokładności, opóźnienia, błędy, braki i przerwy w transmisji danych, jakie mogłyby pojawić się w trakcie korzystania z serwisu oraz za ewentualne straty powstałe w konsekwencji wystąpienia tych czynników. OANDA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu i osób trzecich za decyzje podjęte na podstawie zaleceń, rekomendacji i sugestii zawartych w publikowanych na stronach serwisu materiałach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Strony niniejszego serwisu dostępne są dla użytkowników z całego świata, z zastrzeżeniem, że korzystanie z produktów i usług prezentowanych na stronach serwisu może być dla niektórych podmiotów ograniczone lub zakazane w świetle stosownych przepisów prawa lokalnego. Dostęp do stron niniejszego serwisu, dla podmiotów, których dotyczą wskazane ograniczenia, jest zabroniony.

OANDA TMS Brokers przy sporządzaniu rekomendacji nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w rekomendacjach mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji, bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależnym doradcą inwestycyjnym.

Odbiorca rekomendacji musi dokonać własnej oceny, czy inwestycja w jakikolwiek instrument, do którego publikacja się odnosi jest dla niego odpowiednia w oparciu o korzyści i ryzyka w nim zawarte biorąc pod uwagę jego własną strategię oraz sytuację prawną i finansową.

Żadna z informacji przedstawionych w publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej czy podatkowej lub oświadczenia, że jakakolwiek strategia inwestycyjna jest adekwatna lub odpowiednia z względu na indywidualne okoliczności dotyczące odbiorcy, jak również nie stanowi w żaden inny sposób osobistej rekomendacji. OANDA TMS Brokers nie świadczy usług doradztwa podatkowego związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe i zaleca skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH INSTRUMENTY NOTOWANE NA RYNKACH REGULOWANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GIEŁDACH, NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE OSOBOM I PODMIOTOM BĘDĄCYMI REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ (USA), ANI NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ TAKICH OSÓB I PODMIOTÓW.

Informujemy, że prawa autorskie do treści prezentowanych na stronach niniejszego serwisu należą do OANDA TMS Brokers lub podmiotów współpracujących. Powielanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych na stronach serwisu bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji określonych w serwisie przez OANDA TMS Brokers.

Otwarcie strony internetowej OANDA TMS Brokers nie skutkuje nawiązaniem jakiejkolwiek relacji z OANDA TMS Brokers lub podmiotami współpracującymi, w tym w szczególności nie uprawnia do korzystania z praw przysługujących Klientom OANDA TMS Brokers.

Strony niniejszego serwisu mogą zawierać materiały reklamowe dotyczące usług innych podmiotów, a w szczególności banery i linki przekierowujące na ich strony internetowe. OANDA TMS Brokers nie odpowiada za usługi oferowane w ten sposób przez podmioty trzecie, jak również za zawartość jakichkolwiek stron internetowych, odwiedzanych w wyniku wykorzystania tych linków lub banerów. Ryzyko korzystania z takich stron internetowych leży wyłącznie po stronie użytkownika.

Na stronach niniejszego serwisu OANDA TMS Brokers umożliwia zarejestrowanym użytkownikom testowy dostęp do wersji demonstracyjnej systemu transakcyjnego. W celu zarejestrowania, wymagane jest podanie wskazanych w formularzu rejestracji danych użytkownika. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

Zasady dotyczące sposobu sporządzania i rozpowszechniania przez OANDA TMS Brokers informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Analizy i raporty dotyczące rynku finansowego, w tym również analizy i raporty zawierające w swej treści rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców sporządzane są przez pracowników Departamentu Analiz lub pracowników Investment University, chyba że co innego wynika z treści raportu lub analizy.

Adresaci rekomendacji

Analizy i raporty sporządzane przez OANDA TMS Brokers adresowane są do klientów, którzy podpisali z Domem Maklerskim odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów, w tym serwisów internetowych, udostępnianych przez OANDA TMS Brokers.

Terminologia stosowana w treści rekomendacji

Ilekroć w analizach i raportach sporządzanych przez OANDA TMS Brokers pojawia się rekomendacja kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego, należy przez to rozumieć opinię OANDA TMS Brokers co do kształtowania się przyszłej ceny danego instrumentu powyżej bieżącej ceny rynkowej (w przypadku rekomendacji typu "kupuj" - "buy") lub poniżej bieżącej ceny rynkowej (w przypadku rekomendacji typu "sprzedaj" - "sell"). Ilekroć w analizach i raportach sporządzanych przez ONADA TMS Brokers pojawia się sformułowanie:

  • "range trading", "przedział wahań", "konsolidacja" - należy rozumieć je w ten sposób, że w danym horyzoncie czasowym OANDA TMS Brokers oczekuje stabilizacji ceny instrumentu we wskazanym przedziale, którego górny poziom można wykorzystać do sprzedaży, a dolny - do kupna instrumentu będącego przedmiotem rekomendacji;
  • "target", "profit taking" - należy przez to rozumieć docelową przewidywaną przez OANDA TMS Brokers cenę instrumentu, przy której zaleca się zamknięcie pozycji będącej podstawą pierwotnie udzielonej rekomendacji, tj. zawarcia transakcji przeciwstawnej (o odwrotnym kierunku) w stosunku do transakcji pierwotnej;
  • "stop-loss" - należy przez to rozumieć cenę instrumentu, przy której zaleca się zamknięcie pozycji będącej podstawą pierwotnie udzielonej rekomendacji, będącą miarą ryzyka związanego z inwestowaniem w instrument będący podstawą rekomendacji. Rekomendacje sporządzane przez OANDA TMS Brokers statystycznie wskazują na równomierny rozkład zaleceń typu "kupuj" i "sprzedaj".

Wykaz rekomendacji sporządzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz termin ważności rekomendacji

Wykaz analiz i raportów dotyczących rynku finansowego sporządzanych przez OANDA TMS Brokers w ciągu ostatnich 12-miesięcy dostępny jest w archiwum serwisów informacyjnych OANDA TMS Brokers. Z analizami i raportami sporządzonymi w ciągu ostatnich 12-miesięcy można zapoznać się również bezpośrednio w siedzibie ONADA TMS Brokers.

OANDA TMS Brokers sporządza dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne analizy i raporty dotyczące rynku finansowego. Termin ważności rekomendacji w nich zawarty wynika bezpośrednio z okresu czasu objętego analizą lub raportem. OANDA TMS Brokers zaznacza, że termin ważności rekomendacji może ulec skróceniu, a w szczególności rekomendacja może ulec dezaktualizacji w związku z kształtowaniem się ceny rynkowej danego instrumentu. Z reguły krótkoterminowe rekomendacje dotyczące instrumentów rynku walutowego są ważne w okresie od 1 do 3 dni od dnia sporządzenia rekomendacji, a rekomendacje dotyczące kontraktów futures oraz instrumentów typu CFD - od 1 do 5 dni, chyba że co innego wynika z treści rekomendacji, analizy lub raportu.

Metody i podstawy wyceny instrumentów finansowych lub emitentów

Analizy i raporty dotyczące rynku finansowego, w tym również analizy i raporty zawierające w swej treści rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, sporządzane są przez OANDA TMS Brokers na podstawie analizy fundamentalnej wskaźników makroekonomicznych i zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o metody statystyczne i narzędzia analizy technicznej. W odniesieniu do analiz o charakterze krótkoterminowym przy sporządzaniu analizy technicznej wykorzystuje się z reguły wykresy godzinowe, 30-, 15- lub 5-minutowe cen instrumentów bazowych, w odniesieniu do analiz średnioterminowych - wykresy dzienne, 8- lub 4-godzinowe, a w odniesieniu do analiz długoterminowych - wykresy tygodniowe, miesięczne lub kwartalne.

Źródła informacji i odpowiedzialność OANDA TMS Brokers

Analizy i raporty sporządzane przez OANDA TMS Brokers przygotowane zostały na podstawie danych pochodzących z wiarygodnych źródeł informacji, w tym w szczególności na podstawie danych pochodzących od dostawców informacji finansowych - uznanych agencji informacyjnych, krajowych i zagranicznych. Chociaż analizy i raporty OANDA TMS Brokers sporządzane są z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o źródła uznawane za wiarygodne, Dom Maklerski oraz podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. ONADA TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w sporządzanych przez siebie i publikowanych raportach.

Konflikt interesów

W celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, tj. głównie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych rekomendacji, w OANDA TMS Brokers wprowadzone zostały odpowiednie regulaminy i procedury wewnętrzne, w tym w szczególności procedury dotyczące sporządzania i rozpowszechniania informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przy sporządzaniu analiz i raportów OANDA TMS Brokers korzysta ze źródeł informacji, określonych powyżej. Na etapie sporządzania analiz i raportów nie są one konsultowane z podmiotami trzecimi, a w szczególności z emitentami lub wystawcami instrumentów finansowych, będących przedmiotem analizy, raportu lub rekomendacji.

Dom Maklerski prowadzi działalność polegającą na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych na własny rachunek, w związku z czym może posiadać zaangażowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem analizy, raportu lub rekomendacji.

Pracownicy OANDA TMS Brokers oraz inne osoby pozostające z Domem Maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, mogą inwestować na własny rachunek w instrumenty finansowe, będące przedmiotem sporządzanych analiz i raportów. Zasady inwestowania takich osób w instrumenty finansowe zostały określone w odpowiednich regulaminach i procedurach wewnętrznych obowiązujących w OANDA TMS Brokers.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.