W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla CPI symetryczny - projekcja NBP

08-07-2013 09:01
08.07. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji, a dla PKB, w średnim i dłuższym okresie, ryzyko ukształtowania się tej zmiennej poniżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe - wynika z lipcowego raportu o inflacji NBP.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji" - napisano w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

"Dla PKB, w średnim i dłuższym okresie, ryzyko ukształtowania się tej zmiennej poniżej ścieżki centralnej jest nieznacznie wyższe" - dodano.

"Wynika to z możliwych dostosowań ze strony polityki fiskalnej mających na celu wypełnienie reguł fiskalnych oraz z niższego od założonego w scenariuszu centralnym wzrostu gospodarczego w strefie euro w kolejnych latach" - napisano.

Najważniejsze źródła niepewności projekcji to otoczenie zewnętrzne i kurs walutowy, polityka fiskalna i regulacyjna, popyt wewnętrzny oraz ceny żywności i energii w Polsce.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I KURS WALUTOWY

W ocenie NBP otoczenie zewnętrzne, a w szczególności długość trwania recesji w strefie euro oraz skala późniejszego ożywienia, nadal pozostaje najważniejszym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB.

"Bieżące dane ze strefy euro po raz kolejny wskazują na nieco gorsze od oczekiwanych perspektywy wzrostu gospodarczego i odsunięcie w czasie spodziewanego ożywienia" - napisano w raporcie.

"Pomimo poprawy nastrojów na światowych rynkach finansowych oraz sytuacji płynnościowej banków, będącej rezultatem ogłoszonego przez EBC programu OMT, utrzymuje się niekorzystna sytuacja części sektora bankowego w strefie euro, czego skutkiem są ograniczenia w dostępie sektora prywatnego do kredytu bankowego" - dodano.

NBP ocenia, że osłabienie złotego może łagodzić skutki możliwego pogorszenia sytuacji w strefie euro.

"Czynnikiem łagodzącym - z punktu widzenia krajowego wzrostu gospodarczego - niekorzystne następstwa możliwego pogłębienia recesji w strefie euro może być osłabienie złotego, co miało miejsce podczas światowego kryzysu finansowego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie słabszy kurs krajowej waluty ograniczałby, wynikający z pogłębienia negatywnego szoku popytowego, spadek inflacji" - napisano w raporcie.

"Trudna do przewidzenia pozostaje również reakcja banków centralnych na niepewność co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w krajach rozwiniętych, w szczególności trudno ocenić skutki ograniczania programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych" - dodano.

POLITYKA FISKALNA I REGULACYJNA

Autorzy projekcji zaznaczają, że polityka fiskalna i regulacyjna może być istotnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji.

"Ze względu na oczekiwane spowolnienie gospodarcze, utrzymanie deficytu finansów publicznych w kolejnych latach na poziomie zapewniającym spełnienie krajowych i europejskich reguł fiskalnych, może wymagać podjęcia dodatkowych działań dostosowawczych w horyzoncie projekcji" - napisano w raporcie.

"Istotnym źródłem niepewności jest także stopień absorpcji funduszy unijnych w najbliższych latach oraz tempo wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - dodano.

"Niepewność wokół prognozowanej ścieżki inflacji i PKB zwiększają również planowane zmiany systemu emerytalnego ze względu na brak wiążących decyzji dotyczących ich kształtu w chwili zamknięcia projekcji lipcowej" - napisano.

POPYT WEWNĘTRZNY

Jak wynika z dokumentu, istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest reakcja gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw na rozwój sytuacji za granicą i zacieśnienie fiskalne.

"Odzwierciedlone w mniejszym deficycie SFP skutki zacieśnienia fiskalnego prawdopodobnie wpłyną pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej Polski, choć jednocześnie ocena ta jest w dużej mierze determinowana przez krótkookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego, osłabianego przez konsolidację fiskalną" - napisano w raporcie.

"Ponadto korzystny rozwój sytuacji w kraju i za granicą może przyczynić się do poprawy postrzegania Polski w oczach inwestorów zagranicznych i przełożyć się na większy napływ kapitału, w tym inwestycji bezpośrednich" - dodano.

"Z drugiej strony przedłużająca się recesja w strefie euro, przy niskiej bieżącej stopie oszczędności i utrudnionym dostępie do kredytu, może być przyczyną utrzymania przez długi okres niskiej dynamiki krajowej konsumpcji i inwestycji" - napisano.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII W POLSCE

Jak zaznaczono w raporcie, źródłem niepewności projekcji jest trudny do przewidzenia wpływ polityki regulacyjnej oraz sytuacji na światowym rynku surowcowym na kształtowanie się krajowych cen energii i żywności.

"Znaczną niepewność w tym względzie rodzi trudny do oszacowania wpływ przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, co szczególnie dotyczy wprowadzanego Pakietu Energetyczno- Klimatycznego nakierowanego na ograniczenie emisji CO2" - napisano w raporcie.

"W szczególności, trudne do przewidzenia są przyszłe ceny uprawnień do emisji CO2, które będą uzależnione zarówno od popytu na te uprawnienia, a więc od aktywności gospodarczej krajów UE, jak i możliwego ograniczenia liczby uprawnień" - dodano.

"Niepewność zwiększa również brak precyzyjnych zapisów dotyczących wykorzystania dochodów ze sprzedaży uprawnień oraz wielkości inwestycji w technologie niskoemisyjne i odnawialne źródła energii" - napisano.

NBP zwraca uwagę na niepewność związaną z działaniami regulacyjnymi w Polsce.

"Istotnym źródłem niepewności pozostają działania regulacyjne na rynku żywności, energii (pakiet ustaw energetycznych Ministerstwa Gospodarki) oraz przyszła polityka taryfowa URE" - napisano w raporcie.

"Sytuacja na światowym rynku surowców rolnych i energetycznych pozostaje pod wpływem niepewności dotyczącej perspektyw wzrostu gospodarczego największych gospodarek świata" - dodano.

"Dodatkowy wpływ na ceny surowców rolnych i energetycznych wywierać będą warunki podażowe, w tym w przypadku surowców rolnych warunki agrometeorologiczne, natomiast ceny surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, będą zależeć od skali zakłóceń podaży w krajach nienależących do OPEC oraz reakcji krajów zrzeszonych w OPEC na zmiany produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych" - napisano.(PAP)

fdu/ asa/