QUERCUS TFI SA Raport okresowy za 2012 SA-R

27-02-2013 07:32
27.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2012 SA-R

<TAB>WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2012 2011 2012 2011Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 230 56 658 11 556 13 685Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 402 17 353 3 690 4 191Zysk (strata) brutto 16 834 18 247 4 033 4 407Zysk (strata) netto 13 603 14 752 3 259 3 563Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 035 20 841 2 644 5 034Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 475 -11 587 833 -2 799Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 209 -4 973 -3 405 -1 201Przepływy pieniężne netto, razem 300 4 280 72 1 034Aktywa, razem 36 130 34 449 8 838 7 800Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 708 5 421 1 885 1 227Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0Zobowiązania krótkoterminowe 6 076 4 243 1 486 961Kapitał własny 28 422 29 028 6 952 6 572Kapitał zakładowy 7 105 7 105 1 738 1 609Liczba akcji (w szt.) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,21 0,05 0,05Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,21 0,05 0,05Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,41 0,10 0,09Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,41 0,10 0,09Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,07 0,05 0,02</TAB>Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra