Zmiana regulaminu, Specyfikacji Instrumentów Finansowych oraz nazwy rachunku GO4X

13-07-2015 15:37
Szanowni Klienci, z przyjemnością informujemy, że w związku z rozwojem Domu Maklerskiego TMS Brokers z dniem 3 sierpnia 2015 roku rachunek maklerski GO4X zmienia nazwę na TMS Trader.
Rachunek maklerski GO4X zmienia nazwę na TMS Trader

Rachunek TMS Trader to m.in: 

 • najlepszy, stały spread na rynku
 • najważniejsze rynki w jednym miejscu (Forex, światowe i polskie akcje oraz indeksy giełdowe, surowce, towary, obligacje)
 • prosty i szybki dostęp do rachunku (mobile, web, MT4)
 • dostęp do serwisu analitycznego NonStop
 • intuicyjna aplikacja webowa
 • dostęp do serwisu edukacyjnego Investment University

Zmiana nazwy Systemu Transakcyjnego GO4X na TMS Trader oznacza:

 • zmianę specyfikacji instrumentów dostępnych na rachunku. Dotychczasowe, otwarte pozycje będą dostępne wyłącznie w funkcji „close only”. Poniżej w załączniku przedstawiamy listę instrumentów objętych zmianą wraz z ich odpowiednikami. Począwszy od 2 sierpnia będą obowiązywały dwie specyfikacje dostępne tutaj>> :
  • docelowa, dla rachunków otwartych po 2 sierpnia oraz
  • przejściowa, dla rachunków otwartych do 2 sierpnia; Specyfikacja ta będzie obowiązywała do 17 września 2015 roku.
 • zmiana nazwy pozostaje bez wpływu na dotychczasową infrastrukturę. Tym samym nie zajdzie potrzeba podpisania aneksu do Umowy Ramowej, a nazwa serwera transakcyjnego, numery Państwa rachunków inwestycyjnych oraz rachunki bankowe do wpłat pozostają bez zmian. 
 • zmianie nie ulega również login i hasło do Państwa rachunku maklerskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o zmianie nazwy i treści:

 • Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, powadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem prze Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej (dalej: Regulamin)
 • Tabeli Opłat i Prowizji GO4X (dalej TOiP)

Od dnia 3 sierpnia 2015 roku ww. dokumenty otrzymują nowe brzmienie:

 • Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej – TMS Trader (dalej: Regulamin). Regulamin można znaleźć tutaj >>
 • Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader (dalej: TOiP) dostępna tutaj >>

Informujemy, że postanowienia ww. Regulaminu i TOiP w brzmieniu zawierającym dokonane zmiany, będą wiążące dla Klienta o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. nie otrzyma pisemnego wypowiedzenia przez Klienta Umowy Ramowej. Brak otrzymania wypowiedzenia Umowy Ramowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Regulaminu i TOiP w nowym brzmieniu. 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Klienta TMS Brokers.

Z wyrazami szacunku,

DM TMS Brokers