Wskaźnik ryzyka dla Polski w III '13 wzrósł o 1 pkt - EIU

04-04-2013 14:03
04.04. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit wskaźnik ryzyka dla Polski w marcu 2013 r. wyniósł 38 pkt. wobec 37 pkt. w lutym 2013 r. W marcu o 1 pkt wzrosły miary ryzyka długu, waluty i systemu bankowego.

Poniżej wskaźniki:

<PRE> 2012 2013Ryzyko IX X XI XII I II III

ryzyko krajowe 37 37 37 36 36 37 38

długu 42 42 42 41 41 42 43waluty 35 35 35 34 35 35 36systemu bankowego 33 33 33 32 33 33 34polityczne 24 24 24 24 24 24 24gospodarcze 45 45 45 45 43 43 43</PRE>

Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i systemu bankowego.

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

fdu/ jtt/