Wskaźnik ryzyka dla Polski w I '13 nie zmienił się - EIU

04-02-2013 17:09
04.02. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit wskaźnik ryzyka dla Polski w styczniu 2013 r. wyniósł 36 pkt. wobec 36 pkt. w grudniu 2012 r. W styczniu o 1 pkt wzrosły miary ryzyka walutowego i systemu bankowego, a miara ryzyka gospodarczego zmniejszyła się o 2 pkt.

Poniżej wskaźniki:

<PRE> 2012 2013Ryzyko VIII IX X XI XII I

ryzyko krajowe 37 37 37 37 36 36

długu 42 42 42 42 41 41waluty 36 35 35 35 34 35systemu bankowego 34 33 33 33 32 33polityczne 24 24 24 24 24 24gospodarcze 45 45 45 45 45 43</PRE>

Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i sektora bankowego.

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

mj/ jtt/