Wartość emisji długu nieskarbowego w ciągu IV kw. '12 wzrosła o 4,6 proc. - Fitch

26-02-2013 15:18
26.02. Warszawa (PAP) - Na koniec IV kw. 2012 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego przekroczyła 117 mld PLN, a więc zwiększyła się w ciągu roku o 20,7 proc., natomiast w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 4,6 proc. - podała agencja ratingowa Fitch we wtorek.

KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE (DO 365 DNI)

Na koniec IV kwartału 2012 wartość zadłużenia z tytułu emisji KPD wyniosła 26,36 mld PLN, co w skali roku oznacza wzrost o 18,5 proc., a odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrost o 5,2 proc.

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec IV kwartału 2012 wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni, która wyniosła 31,35 mld PLN, zwiększyła się o 29,6 proc. w skali roku. Jednocześnie w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 7,6 proc.

PAPIERY DŁUŻNE BANKÓW (POWYŻEJ 365 DNI)

Na koniec IV kwartału 2012 wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 44,36 mld PLN, co oznacza wzrost o 20,7 proc. w skali roku, a w ujęciu kwartalnym wzrost o 2,6 proc.

Łączna wartość wyemitowanych papierów dłużnych banków w IV kwartale 2012 wyniosła 3,58 mld PLN.

OBLIGACJE KOMUNALNE (POWYŻEJ 365 DNI)

W IV kwartale 2012 wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 15,62 mld PLN. W ujęciu rocznym nastąpił 8,8 proc. przyrost wartości tego segmentu. Dynamika kwartalna wyniosła +4 proc.

Poniżej dane szczegółowe:

<PRE>Wg stanu na koniec grudnia 2012 r.:Banki posiadały: 92,65 proc. wszystkich emisji komunalnych 81,09 proc. emisji listów zastawnych 32,48 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych 17,35 proc. wszystkich emisji papierów bankowych (długo- i krótkoterminowych)

Przedsiębiorstwa zainwestowały w: 37,22 proc. wszystkich emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych 0,94 proc. emisji obligacji komunalnych 0,15 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych

Inwestorzy zagraniczni kupili: 3,07 proc. obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych 0,47 proc. bankowych papierów dłużnych 0,04 proc. obligacji komunalnych

Fundusze emerytalne inwestowały w: bankowe papiery dłużne (21,86 proc.) obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (10,29 proc.) listy zastawne (9,26 proc.) obligacje komunalne (2,65 proc.)

Fundusze inwestycyjne posiadały: 14,16 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych 9,85 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych 8 proc. listów zastawnych 2,61 proc. obligacji komunalnych

Firmy ubezpieczeniowe nabyły: listy zastawne (15,37 proc.) obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (5,11 proc.) bankowe papiery dłużne (3,82 proc.)</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/