W VII większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS

22-07-2013 14:19
22.07. Warszawa (PAP) - W lipcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Firmy z większości badanych sekcji sygnalizują spadek popytu na usługi i ograniczenie sprzedaży. W większości sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług i redukcje zatrudnienia.

"Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed rokiem, ale mniej negatywne niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji edukacja. Również negatywnie, gorzej niż w czerwcu bieżącego, ale lepiej niż w lipcu ubiegłego roku, oceniają koniunkturę podmioty z sekcji pozostała działalność usługowa" - napisano w komunikacie.

"Najbardziej korzystnie, choć mniej pozytywnie niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - dodano.

POPYT

W lipcu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący - jednostki z sekcji edukacja. Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Na najbliższe trzy miesiące najbardziej istotnego spadku popytu, zbliżonego do zgłaszanego w czerwcu, spodziewają się podmioty z sekcji edukacja. Najbardziej znaczący wzrost popytu przewidują jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

SPRZEDAŻ

W lipcu firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży, najbardziej znaczące - jednostki z sekcji edukacja. Wzrost sprzedaży zgłaszają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia.

Największy wzrost sprzedaży w najbliższych trzech miesiącach, choć mniejszy od prognozowanego w czerwcu, przewidują przedsiębiorstwa z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej znaczącego spadku sprzedaży oczekują jednostki z sekcji edukacja oraz pozostała działalność usługowa.

SYTUACJA FINANSOWA

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw ze wszystkich sekcji objętych badaniem (z wyjątkiem podmiotów z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz sekcji zakwaterowanie i gastronomia) jest w lipcu oceniana nadal niekorzystnie. Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji finansowej, choć mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem, zgłaszają jednostki z sekcji edukacja.

Na najbliższe trzy miesiące prognozy sytuacji finansowej podmiotów większości badanych sekcji usługowych są pesymistyczne. Najbardziej znaczącego pogorszenia w tym zakresie spodziewają się podmioty z sekcji edukacja. Poprawę sytuacji finansowej przewidują tylko dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia.

CENY

W przedsiębiorstwach należących do większości badanych sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług, przede wszystkim w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Niewielki wzrost cen na swoje usługi przewidują jedynie dyrektorzy jednostek z sekcji obsługa rynku nieruchomości, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja.

ZATRUDNIENIE

Jednostki większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia. Największą skalę zwolnień, nieco większą wobec zapowiadanej w czerwcu, deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Niewielki wzrost zatrudnienia planują kierujący podmiotami z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 7 (przed miesiącem minus 6). Poprawę koniunktury odnotowuje 12 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 19 proc. (w czerwcu odpowiednio 12 proc. i 18 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nieznacznie bardziej niekorzystnie niż przed miesiącem, ale oceny aktualnej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w czerwcu" - napisano w komunikacie.

"W najbliższych miesiącach popyt i sprzedaż mogą się dalej nieznacznie pogarszać, również prognozy sytuacji finansowej są negatywne" - dodano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen usług. Planowane redukcje zatrudnienia mogą się utrzymać na poziomie zbliżonym do prognozowanego w czerwcu" - napisano.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 4 (przed miesiącem plus 2). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15 proc. (w czerwcu odpowiednio 18 proc. i 16 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Niewielka poprawa ocen koniunktury może być związana z bardziej korzystnymi niż przed miesiącem ocenami bieżącego popytu i sprzedaży oraz pozytywnymi (po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku) - aktualnej sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu" - napisano w komunikacie.

"Sygnalizowany jest niewielki spadek bieżących i przyszłych cen usług. Planowane w tej grupie firm zwiększenie zatrudnienia może być mniejsze od zapowiadanego przed miesiącem" - dodano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 6 (przed miesiącem plus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 9 proc. (w czerwcu odpowiednio 16 proc. i 9 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Utrzymują się niekorzystne oceny bieżącego popytu i sprzedaży. Sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej pesymistycznie, przy nieznacznie negatywnych odpowiednich przewidywaniach" - napisano w komunikacie.

"Prognozy popytu i sprzedaży są pozytywne i zbliżone do formułowanych w czerwcu" - dodano.

"Sygnalizowany jest spadek bieżących i przyszłych cen. W tej grupie firm może utrzymać się nieznaczny wzrost zatrudnienia" - napisano.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 18 (przed miesiącem plus 21). Poprawę koniunktury odnotowuje 25 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 7 proc. (w czerwcu odpowiednio 25 proc. i 4 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ostrożniejsze oceny koniunktury mogą być związane z mniej optymistycznymi prognozami popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są nadal pozytywnie; sygnalizowany jest nieco szybszy niż przed miesiącem wzrost aktualnej sprzedaży" - napisano.

"Zarówno bieżące jak i przyszłe ceny usług mogą spadać nieco szybciej niż odnotowywano w czerwcu. Planowane w tej grupie jednostek redukcje zatrudnienia mogą być nieco większe od zapowiadanych w czerwcu" - dodano w komunikacie GUS. (PAP)

fdu/ jtt/