Średnie dzienne obroty na polskim FX w IV'13 7.564 mln USD vs 7.848 w IV'10 - NBP

05-09-2013 15:13
05.09. Warszawa (PAP) - Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2013 r. 7.564 mln USD wobec 7.848 mln USD w kwietniu 2010 r. - wynika z badania przeprowadzonego przez NBP w ramach badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS). Główną parą pozostaje EURPLN, ale jej udział spadł do 55 proc.

"Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2013 r. 7.564 mln USD i były, przy zastosowaniu kursów bieżących, o 4 proc. niższe w porównaniu z wartością transakcji zawartych w kwietniu 2010 r." - napisano w raporcie.

"Na krajowym rynku walutowym najczęściej zawierano transakcje z udziałem złotego. Ich średnia dzienna wartość wyniosła w kwietniu 2013 r. 5.446 mln USD" - dodano.

"Przeważały operacje z podmiotami finansowymi - ponad 85 proc. obrotów netto na krajowym rynku walutowym. Transakcje zawarte przez banki krajowe z podmiotami powiązanymi kapitałowo stanowiły co najmniej 25 proc. obrotów netto i co najmniej 33 proc. operacji z nierezydentami" - napisano.

Jak wynika z badania, średnie dzienne obroty netto na rynku kasowych transakcji walutowych wzrosły o prawie 19 proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania i w kwietniu 2013 r. wyniosły 2.324 mln USD, z czego 1.625 mln USD stanowiły operacje z podmiotami finansowymi, głównie nierezydentami.

"Średnia dzienna wartość transakcji wymiany złotego wyniosła 1.730 mln USD i w porównaniu z kwietniem 2010 r. była o około 23 proc. wyższa" - napisano.

Poniżej średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2010 i 2013 r. (w mln USD).

<TAB> 2010 2013 zmiana w proc.* zmiana w proc. **Rynek walutowy 7848 7564 -4 0Kasowe transakcje walutowe 1955 2324 19 25Trasakcje outright-forward 318 464 46 54Swapy walutowe 5368 4581 -15 -11Transakcje CIRS 79 125 59 65Opcje walutowe 128 70 -45 -42</TAB><PRE>* zmiana wg kursów bieżących** zmiana wg kursu stałego</PRE>

GŁÓWNĄ PARĄ POZOSTAŁ EURPLN, ALE UDZIAŁ SPADŁ WOBEC '10

Podstawową parą na kasowym rynku walutowym pozostał EUR/PLN, ale jej udział zmniejszył się o 4 pkt. proc. do 55 proc.

"W strukturze walutowej transakcji kasowych nieznacznie spadł udział pary EUR/PLN (z 59 proc. do 55 proc.). Nadal była to podstawowa para walutowa na rynku międzybankowym złotego, najlepiej informująca o wartości waluty krajowej" - napisano w raporcie.

"Średnie dzienne obroty netto na rynku EUR/USD wyniosły 366 mln USD, co stanowiło 17 proc. wartości kasowych transakcji wymiany walut na rynku krajowym" - dodano.

Udział pary USD/PLN wyniósł 15 proc. wobec 10 proc. w badaniu z 2010 r.

Zgodnie z terminologią stosowaną przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych rynek walutowy obejmuje rynek kasowy (spot), transakcje outright-forward, swapy walutowe, transakcje CIRS oraz opcje walutowe.

Jak informuje NBP, w badaniu przeprowadzonym w 2013 r. uczestniczyło 18 najbardziej aktywnych banków i oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność operacyjną w Polsce.

BIS przeprowadza badanie z udziałem głównych banków centralnych co trzy lata.(PAP)

fdu/ jtt/