Saldo finansowania krajowego w '14 wyniesie 32.446,4 mln zł - projekt budżetu (opis)

09-09-2013 13:25
09.09. Warszawa (PAP) - Saldo finansowania krajowego w 2014 roku planowane jest w kwocie 32.446,4 mln zł, a zagranicznego ma wynieść 22.547,2 mln zł - wynika z projektu budżetu państwa na 2014 rok.

"W 2014 roku zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 47.734,3 mln zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 391,7 mln zł. Suma pozostałych składników potrzeb pożyczkowych netto wynosi 6.661,4 mln zł. W rezultacie planowane w 2014 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 54.787,4 mln zł wobec 66.610,5 mln zł w 2013 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 131.755,4 mln zł wobec 166.366,7 mln zł w 2013 roku" - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

"Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 54.993,6 mln zł złożą się: saldo finansowania krajowego w kwocie 32.446,4 mln zł oraz saldo finansowania zagranicznego w kwocie 22.547,2 mln zł" - dodano.

Poniżej tabela z potrzebami pożyczkowymi i ich finansowanie (w mln zł):

<TAB> 2013 2014Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 66.610,5 54.787,4deficyt budżetu państwa 51.565,0 47.734,3wynik budżetu środków europejskich -6.154,5 391,7reforma systemu ubezpieczeń społecznych 10.887,1 8.198,1kredyty i pożyczki udzielone 12.257,1 7.224,2zarządzanie płynnością sektora publicznego 0 -7.400,0wpływy z prywatyzacji do budżetu -1.454,8 -1.330,5inne -489,3 -30,4

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto 66.610,5 54.787,41. Finansowanie krajowe 33.801,6 31.826,0bankowe 21.301,6 20.826,0pozabankowe 2.500,0 7.000,0inwestorzy zagraniczni nabywający SPW 10.000,0 4.000,02. Finansowanie zagraniczne 18.596,7 17.172,03. Saldo środków 14.212,2 5.789,4</TAB>Zgodnie z projektem budżetu szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie w 2014 roku 31.826,0 mln zł.

Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych jako wynik obecnego braku wykupów oraz zerowego salda bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w 2014 r.). Przyjęte przepływy z tego tytułu wynoszą 18.000,0 mln zł i są wyłączone z limitu rozchodów (zobowiązania zaciągane i spłacane w tym samym roku budżetowym). Z tego względu kwoty te w załączniku nr 5 są prezentowane oddzielnie i nie są wliczane do planowanej kwoty przychodów i rozchodów.

b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 30.384,9 mln zł będące wynikiem:

- przychodów w kwocie 87.787,7 mln zł pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 71.833,7 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 14.797,7 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 1.156,3 mln zł,

- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 57.402,8 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 57.113,4 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 289,4 mln zł,

c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości1.441,0 mln zł, na które złożą się:

- przychody ze sprzedaży w wysokości 2.960,0 mln zł,

- rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 1.519,0 mln zł.

Poniżej syntetyczne informacje o finansowaniu krajowym (w mln zł):

<TAB>Wyszczególnienie (salda pozycji) 2013 2014

Finansowanie krajowe 29.014,1 32.446,41. Skarbowe papiery wartościowe 33.801,6 31.826,01.1. SPW rynkowe 33.298,2 30.384,9a) bony skarbowe -5.845,4 0b) obligacje rynkowe: 39.143,6 30.384,9o zmiennym oprocentowaniu 12.575,1 14.508,4o stałym oprocentowaniu 26.568,5 14.720,3indeksowane 0 1.156,31.2 Obligacje oszczędnościowe 503,3 1.441,02. Pożyczki udzielone -12.071,1 -6.964,43. Prefinansowanie zadań ze środków UE -49,3 184,94. Zarządzanie płynnością sektora publ. 0 7.400,05. Pozostałe przychody i rozchody 915,8 06. Środki na rachunkach budżetowych 6.417,1 0</TAB>Resort finansów zakłada też, że w przyszłym roku będzie dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 13.983,0 mln zł jako wynik przychodów w kwocie 29.171,3 mln zł i rozchodów w wysokości 15.188,4 mln zł.

Także dodatnie będzie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.936,9 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 8.794,8 mln zł oraz rozchodów w wysokości 2.857,9 mln zł. Źródłem przychodów mają być środki z kredytów zaciągniętych w: Europejskim Banku Inwestycyjnym (5.397,6 mln zł), Banku Światowym (2.935,2 mln zł) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (462,0 mln zł).

Założono, że saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym będzie również dodatnie i wyniesie 5.789,4 mln zł jako wynik przychodów w wysokości 117.474,1 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych oraz rozchodów w wysokości 111.684,7 mln zł z tytułu wpływów środków na rachunek walutowy.

Poniżej syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym (w mln zł):

<TAB>Wyszczególnienie (salda pozycji) 2013 2014

Finansowanie zagraniczne 25.828,7 22.547,21. Obligacje skarbowe 2.718,5 13.983,02. Kredyty otrzymane 10.178,2 5.936,93. Zarządzanie środkami europejskimi 5.700,0 -2.747,84. Kredyty i pożyczki udzielone -186 -259,85. Płatności związane z udziałami w MIF -440,2 -217,46. Wpływy na spłatę kredytów zagr. 63 637. Pozostałe przychody i rozchody 0 08. Przepływy dot. rachunku walutowego 7.795,1 5.789,4</TAB>(PAP)

bg/ jtt/