Rząd przyjął założenia budżetu '14; wzrost PKB 2,5 proc. - premier (opis)

11-06-2013 16:00
# dochodzą szczegóły z komunikatu po posiedzeniu rządu #

11.06. Warszawa (PAP) - Rząd przyjął podczas wtorkowego posiedzenia założenia do projektu budżetu na 2014 rok z prognozą wzrostu PKB na poziomie 2,5 proc. i inflacją średnioroczną 2,4 proc. Deficyt budżetowy w przyszłym roku nie będzie wyższy niż 55 mld zł.

"Głównym zadaniem rządu było dzisiaj przyjęcie założeń do projektu budżetu na rok 2014. Są to wskaźniki makroekonomiczne, sprawa istotna, ale droga do budżetu na rok 2014 jeszcze dość daleka. Założenia m.in. dotyczą takich kwestii jak prognozowane bezrobocie na koniec 2014 roku, poziom inflacji i wzrostu" - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

"Nasze prognozy są dość powściągliwe i ostrożne, ponieważ dzisiaj brak jednoznacznych danych, które mogłyby nam powiedzieć na ile rok 2014 będzie rokiem ożywienia. (...) zakładamy, że wzrost nie powinien być dramatycznie zły i okolice 2,5 proc. wydają nam się dość prawdopodobne" - dodał.

Na 2014 rok deficyt budżetu państwa przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł, który jest zgodny z propozycją zawartą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016.

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że na potrzeby projektu budżetu na 2014 rok przyjęto: wzrost eksportu o 4,3 proc., wzrost importu o 4,9 proc. Popyt krajowy ma wzrosnąć o 2,7 proc., spożycie o 1,6 proc., a inwestycje o 4,4 proc.

PKB w cenach bieżących ma mieć wartość 1.721,5 mld zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 3.746 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5 proc., realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,5 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 1,0 proc., przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma spaść o 0,1 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 roku ma wynieść 13,8 proc.

W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że na poziom dochodów państwa w roku przyszłym oddziaływać będzie poprawa kondycji polskiej gospodarki.

"Przewiduje się wzrost realnego tempa PKB o 1 pkt. proc. w stosunku do tempa wzrostu w 2013 r., natomiast w ujęciu nominalnym wzrost ten wyniesie 4,8 proc." - głosi dokument.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa pozostaną wpływy z podatków pośrednich - VAT i podatku akcyzowego.

"Dla tej grupy podatków bodźcem zmian będzie przyspieszenie tempa wzrostu spożycia prywatnego. Inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku pozostaną na stabilnym poziomie i nie będą ujemnie wpływać na wzrost dochodów podatkowych" - napisano w komunikacie.

"Stawki VAT w 2014 roku nie będą zmieniane i pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w 2013 roku. Wśród zmian systemowych w 2014 r. przewidziano: likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem, rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu" - dodano.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w przyszłym roku przewiduje się kolejne podwyższenie stawki podatku na wyroby tytoniowe.

"Ponadto 31 października 2013 roku kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych i napędowych, co oznacza, że będzie on podlegać opodatkowaniu akcyzą. Dla gospodarstw domowych będą wprowadzone zwolnienia z tego podatku" - podał CIR.

"W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2014 roku nie będzie waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Pozytywny wpływ na dochody budżetowe będzie miało znaczne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania internetu. W 2014 roku wprowadzone zostanie opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych. Z prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wyłączone będą dywidendy i inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające odliczeniu w spółce wypłacającej" - dodano.

Rząd zakłada również kontynuację zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego.

"W jednostkach państwowej sfery budżetowej zamrożeniu nie będą podlegać wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych - będą one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 wzrost ten osiągnął 30 proc. poziom" - poinformowano.

Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia KT założenia projektu budżetu państwa na rok następny. (PAP)

bg/ osz/