Rząd przyjął w piątek projekt ustawy budżetowej na 2014 - CIR

27-09-2013 18:43
27.09. Warszawa (PAP) - Rząd przyjął w piątek projekt ustawy budżetowej na 2014 rok - poinformowało CIR. Projekt budżetu państwa na 2014 rok zakłada, że dochody wyniosą 276.912,22 mln zł, wydatki nie będą wyższe niż 324.637,37 mln zł, a deficyt nie przekroczy 47.725,15 mln zł.

Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody w wysokości 77.957,12 mln zł i wydatki na poziomie 78.348,83 mln zł (ujemny wynik w wysokości 391,70 mln zł).

"Na sfinansowanie obu deficytów oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 54.984,5 mln zł złożą się salda finansowania: krajowego (32.437,3 mln zł) i zagranicznego (22.547,2 mln zł)" - napisano.

"W 2014 r. planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł" - dodano.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Jak wynika z dokumentu prognozę dochodów na 2014 rok oparto na przewidywanej wyższej niż w 2013 roku dynamice wzrostu PKB (2,5 proc. w porównaniu do 1,5 proc.).

"Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,5 proc." - napisano.

"Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne. Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4 proc.; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc., spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym)" - dodano.

W dokumencie zapisano, że jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe, mające wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., będą to m.in.: utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie; likwidacja tzw. ulgi w podatku VAT, która umożliwiała zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na budownictwo mieszkaniowe (będzie to powiązane z programem o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych); zmiany w prawie do odliczeń przy zakupie samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do ich napędu.

"Zakładany jest także wzrost stawki podatku akcyzowego na: wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc. Przewidziano opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych i napędowych (od listopada 2013 r.), ale z szerokim zakresem zwolnień, np. dla gospodarstw domowych" - napisano.

"Przyjęto ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.) oraz włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o CIT. Będzie też realizowany zapis o ograniczeniu ulgi z tytułu użytkowania internetu i uwzględnione zostaną zmiany dotyczące ulg w przypadku wychowywania dzieci (regulacje wprowadzone od 2013 r.)" - dodano.

Jak podaje CIR najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych - pozostaną na niezmienionym poziomie. Przy wzroście podstawy opodatkowania oznacza to wzrost efektywnej stawki podatkowej.

Dochody podatkowe, zgodnie z prognozą, wyniosą 247.980,01 mln zł.

Na tę kwotę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

- VAT - 115.700,00 mln zł;- akcyza - 62.080,00 mln zł; - CIT - 23.250,00 mln zł; - PIT - 43.700,00 mln zł; - podatek od wydobycia niektórych kopalin - 2.000,00 mln zł.

Dochody niepodatkowe, według prognozy, wyniosą 27.278,11 mln zł i będą to:

- dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - 5.137,85 mln zł;- dochody z cła - 2.003,00 mln zł; - wpłaty z zysku NBP - nie są przewidywane; - opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe - 17.631,27 mln zł; - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2.505.98 mln zł.

"Prognozuje się, że w 2014 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.654,11 mln zł, co oznacza o 3,3 proc. więcej niż w 2013 r." - napisano.

WYDATKI

Jak napisano w dokumencie, ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie budżet państwa na 2014 rok stworzono na podstawie dość konserwatywnych założeń.

"Przy konstruowaniu limitu wydatków na 2014 r. nadal brano pod uwagę konsekwencje przekroczenia w 2008 r. przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 3 proc. PKB. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizację finansów publicznych, z uwzględnieniem określonych reguł ograniczenia wydatków budżetowych" - napisano.

"W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc." - dodano.

"W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA" - głosi dokument.

STABILIZUJĄCA REGUŁA WYDATKOWA

Jak wynika z komunikatu z uwagi na to, że rząd zgodnie z konstytucją projekt ustawy budżetowej musi przesłać Sejmowi do końca września, stabilizującą regułę wydatkową w projekcie tego budżetu zastosowano pomocniczo.

"Chodzi o to, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wprowadzająca tę regułę, nie wejdzie w życie w tym terminie. Dlatego nowa reguła zostanie w pełni zastosowana w projekcie budżetu państwa na 2015 r. Reguła ta nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych" - napisano.

"Limit wydatków budżetowych na 2014 r. jest niższy o 0,8 proc. od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2013 r. Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 r. zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na finanse publiczne" - dodano.

"Rozwiązania te wpłyną na obniżenie: dotacji do FUS, wydatków na obsługę długu publicznego i potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2014 r. wyniesie 18,9 proc. wobec 19,9 proc. w 2013 r., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy" - głosi dokument.

W dokumencie zapisano, że podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.).

"W porównaniu z 2013 r. największy wzrost wydatków będzie dotyczył środków przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, natomiast największy spadek - środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa" - napisano.(PAP)

jba/ jtt/