Rząd przyjął nowelę ustawy o fin. publ. ze stabilizującą regułą wydatkową - CIR

01-10-2013 14:16
01.10. Warszawa (PAP) - Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada wprowadzenie nowej, stabilizującej reguły wydatkowej - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzona zostanie stabilizująca reguła wydatkowa o charakterze antycyklicznym, która zapewni długookresową stabilność finansów państwa i będzie sprzyjać stabilności makroekonomicznej" - napisano w komunikacie.

"Nowa reguła ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB. W okresie dobrej koniunktury wydatki będą rosły wolniej niż PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego - szybciej. W sytuacji nadmiernej nierównowagi finansów publicznych włączy się zapisana w tej regule automatyczna korekta tempa wzrostu wydatków. Korekta ta będzie jednak zawieszona w razie prognozowanego silnego spowolnienia gospodarczego, gdy nierównowaga finansów publicznych nie okaże się alarmująca. Polityka fiskalna będzie prowadzona w sposób antycykliczny i przewidywalny" - dodano.

Nowa reguła zastąpi obowiązującą tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową oraz dotychczasowe sankcje przewidziane po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny 50 proc. PKB.

"Dotychczasowe, najważniejsze reguły to: 1) konstytucyjny limit zadłużenia uzupełniony o progi ostrożnościowe w ustawie o finansach publicznych; 2) reguła ograniczająca tempo wzrostu wydatków innych niż prawnie zdeterminowane (oraz nowych prawnie zdeterminowanych) do prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o punkt procentowy (tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa); 3) reguły długu i kosztów obsługi długu funkcjonujące w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) do 2013 r. (od 2014 r. zastąpią je indywidualne wskaźniki zadłużenia JST); 4) reguła co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego JST" - przypominają autorzy komunikatu.

"Z analizy tego systemu wynika, że wprowadzenie nowej reguły jest niezbędne, ponieważ obecnie istniejące zabezpieczenia w sposób niewystarczający zapewniały dyscyplinę w finansach publicznych, a w okresie poprzedzającym spowolnienie gospodarcze i w sytuacji spowolnienia, wynikającego z kryzysu w strefie euro - prowadziły wręcz do procyklicznego jego spotęgowania zamiast mu antycyklicznie przeciwdziałać" - dodają.

CIR podaje, że wprowadzenie nowej reguły zmieni zasadniczo prowadzenie polityki fiskalnej.

"Chodzi o nałożenie wiążącego prawnie limitu na poziom około 2/3 wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przestrzeganie limitu przyczyni się do osiągnięcia w średnim okresie wyniku nominalnego na poziomie MTO (średniookresowego celu budżetowego, przyjętego obecnie na poziomie minus 1 proc. PKB). Pozwoli też w dłuższym okresie zredukować dług publiczny znacznie poniżej progu konstytucyjnego (60 proc. PKB) i utrzymać deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych znacząco poniżej 3 proc. PKB. W rezultacie wprowadzenie reguły wydatkowej zapewni utrzymanie stabilności fiskalnej, co z kolei będzie sprzyjać stabilności makroekonomicznej" - głosi komunikat CIR.

"Stabilizująca reguła wydatkowa zwiększy transparentność polityki budżetowej - będą funkcjonować jasne i stabilne ramy wyznaczające limit wydatków publicznych na każdy rok. Po raz pierwszy regułę tę wykorzystano - pomocniczo - przy opracowywaniu budżetu państwa na 2014 r.Reguła będzie monitorowana pod kątem: 1) realizacji jej celu głównego, czyli likwidacji strukturalnej nierównowagi fiskalnej, 2) przestrzegania limitu wydatkowego, 3) wprowadzenia do niej zmian - po 5 latach od dnia wejścia w życie tej nowelizacji lub po ewentualnej aktualizacji wysokości średniookresowego celu budżetowego, minister finansów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów dotyczących ustalania kwoty wydatków publicznych oraz przedstawi rządowi informację o sposobie funkcjonowania reguły w procesie budżetowym, z rekomendacjami ewentualnych zmian" - dodano.

Dodatkowo, nowelizacja ustawy o finansach publicznych, zapewnia nowe preferencje dla jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji projektów unijnych.

"Proponowane zmiany mają umożliwić lepsze wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej" - napisał CIR. (PAP)

bg/ jtt/