QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zmiana praw z

01-08-2013 14:08
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

01.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 38/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweEmitent informuje, że w związku z dematerializacją 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 oraz 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 nastąpiła zamiana w/w akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. podjęło uchwałę przewidującą m.in., że akcje serii A3 i B5 zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do §8 ust. 3 statutu Emitenta staną się akcjami na okaziciela z momentem ich dematerializacji.Zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (sygn. ONP/07/316) oraz zgodnie z Uchwałą nr 564/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, w dniu dzisiejszym nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie akcji zwykłych na okaziciela serii A3 i B5 Quercus TFI S.A.W/w zamiana akcji serii A3 i B5 powoduje wygaśnięcie w stosunku do tych akcji ograniczeń zbywania i rozporządzania akcjami imiennymi Quercus TFI S.A., opisanych w § 25 statutu Quercus TFI S.A., tj.:- zbycie i zastawienie akcji na okaziciela nie wymaga zgody Quercus TFI S.A.,- w stosunku do akcji na okaziciela nie ma zastosowania prawo pierwokupu.

Przedmiotowa zamiana nie implikuje zmian w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.Treść przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest przekazywana w załączeniu.

Podstawa prawna:- § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/