QUERCUS TFI SA zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

15-04-2013 12:02
15.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2012

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. Quercus TFI S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r., z dnia 19 kwietnia 2013 r. na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna:- § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA