QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

22-03-2013 17:44
22.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2013

Quercus TFI S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 22.03.2013 r. w Warszawie, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka powzięła informację o zbyciu przez Pana Sebastiana Buczka - Prezesa Zarządu 5 900 000 akcji Spółki, po cenie 2,75 zł za akcję, w dniu 20.03.2013 r., na rzecz podmiotu blisko związanego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy, w drodze umowy aportu w rozumieniu art. 132 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:- art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra