QUERCUS TFI SA zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej

13-03-2013 17:35
13.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2013

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego dnia 13 marca 2013 r. w Warszawie, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu przez Prezesa Zarządu 100.000 akcji Emitenta w drodze umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikiem Quercus TFI S.A. w dniu 13 marca 2013 r. w Warszawie.

Zgodnie z w/w umowami cywilnoprawnymi Pan Sebastian Buczek zbył 27.150 akcji Quercus TFI S.A. po cenie 2,61 zł za akcję oraz 72.850 akcji Quercus TFI S.A. po cenie 0,40 zł za akcję w dniu 13 marca 2013 r.

Podstawa prawna:- art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra