QUERCUS TFI SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

17-04-2013 07:31
17.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

<TAB>WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 192 10 305 3 400 2 468Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 088 3 100 979 742Zysk (strata) brutto 4 438 3 558 1 063 852Zysk (strata) netto 3 588 2 871 860 688Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 694 3 620 1 604 867Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 142 6 090 34 1 459Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0Przepływy pieniężne netto, razem 6 836 9 710 1 638 2 326Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 776 35 714 8 804 8 582Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 766 3 815 1 141 917Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 197 3 114 1 005 748Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 010 31 899 7 663 7 665Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 105 7 105 1 701 1 707Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 047 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,05 0,04Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,45 0,11 0,11Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,20 0,04 0,05</TAB>Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/