QUERCUS TFI SA nabycie znacznego pakietu akcji

29-05-2013 13:03
29.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2013

Emitent (dalej "Spółka") informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Q1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Quercus TFI S.A. (dalej "Fundusz") doszło do zwiększenia udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce Quercus TFI S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Przekroczenie przez Fundusz progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji wniesienia 5 900 000 akcji Spółki w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne Funduszu w dniu 23 maja 2013 r.

Przed zmianą udziału Fundusz nie posiadał akcji Spółki.

Na dzień 29 maja 2013 r. Fundusz posiada 5 900 000 akcji Spółki, co stanowi 8,30% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 5 900 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra