PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje

29-04-2013 16:00
29.04. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie par. 16 pkt 3 w związku z par. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że dnia 29 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niedokonało wyboru dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki Pawła Jana Dangla, Witolda Daniłowicza, Ewy Stanisławy Stachura-Kruszewskiej oraz Wiesława Andrzeja Zaborowskiego na okres kolejnej kadencji.

kom abs/