PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje

29-04-2013 15:53
29.04. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Działając na podstawie par. 12 pkt 6 w związku z par. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że dnia 29 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wyborze PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy 2013.

kom abs/