Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2013-2016 - WPFP

14-05-2013 11:57
14.05. Warszawa (PAP) - Wzrost PKB w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5 proc. W kolejnych latach można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu PKB do 2,5 proc. w 2014 r. oraz odpowiednio 3,8 proc. i 4,3 proc. w latach 2015-2016 - wynika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 opublikowanego we wtorek.

"Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB wskazują, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą koniunktury w UE można spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce do 2,5 proc. w 2014 r. oraz odpowiednio 3,8 proc. i 4,3 proc. w latach 2015-2016" - napisano w dokumencie.

"W horyzoncie prognozy polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach niekorzystnych uwarunkowań cyklicznych. Szacuje się, że w 2013 r. luka produktowa pogłębi się do minus 3,1 proc. w stosunku do minus 1,5 proc. z 2012 r. W 2014 r. luka wzrośnie jeszcze do minus 3,7 proc., by od 2015 r. zacząć się domykać do odpowiednio minus 3,1 proc. i minus 2,3 proc. w 2016 r." - dodano.

W WPFP zapisano, że przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce zakłada kontynuację wysiłku konsolidacyjnego finansów publicznych w Polsce.

"W związku z tym oczekuje się, że w okresie prognozy udział spożycia publicznego w PKB spadnie z 17,8 proc. w 2013 r. do ok. 16,0 proc. w 2016 r. W latach 2011-2012 udział ten spadł do 17,9 proc. w porównaniu z rekordowym poziomem 18,9 proc. zanotowanym w 2010 r. Wśród czynników odpowiedzialnych za kształtowanie się spożycia publicznego należy wymienić planowane ograniczenia kosztów pracy oraz wydatków zaliczanych do zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i samorządowych" - napisano.

"Oczekuje się również ograniczenia udziału inwestycji publicznych w PKB. Skala tego ograniczenia będzie jednak nieco mniejsza niż w 2012 r. Oczekuje się, że w 2013 r. udział inwestycji publicznych w PKB w Polsce obniży się do ok. 3,8 proc. w porównaniu z 4,6 proc. w roku poprzednim i 5,7 proc. w 2011 r. W kolejnych latach udział ten ma być dalej stopniowo redukowany, by w 2016 r. osiągnąć poziom 2,8 proc." - dodano.

W dokumencie napisano, że miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne.

"Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora rynkowego systematycznie się zwiększa, pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne, inwestycje bezpośrednio finansowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe SA" - napisano.

"Celem pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długookresowego finansowania inwestycji realizowanych przez sektor prywatny w obszarach strategicznych dla państwa. Zadaniem Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe SA jest z kolei inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. Oczekiwanym skutkiem powyższego programu będzie spadek kosztu kapitału, co dodatkowo zostanie wsparte zakładaną redukcją stóp procentowych" - dodano.

"Wprawdzie w 2013 r. realne tempo inwestycji prywatnych będzie nieco niższe niż w roku poprzednim (odpowiednio 4,4 proc. względem 5,3 proc.), jednak w kolejnych latach prognozy można się już spodziewać wyraźnego przyspieszenia tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej. Szacuje się, że w przyszłym roku udział inwestycji prywatnych w PKB wzrośnie do 16,2 proc., by w 2016 r. osiągnąć poziom 18,6 proc." - głosi dokument.

BEZROBOCIE, ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA

W WPFP czytamy, że uwzględniając spodziewany wzrost liczby osób aktywnych zawodowo oraz fakt, że rosnąca podaż pracy napotka silną barierę po stronie popytu na pracę, prognozuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wzrośnie do 13,8 proc. w stosunku do poziomu 13,4 proc. zanotowanego w roku poprzednim.

"W 2014 r. poziom tej kategorii ekonomicznej ustabilizuje się, a w kolejnych latach oczekiwany jest już spadek stopy bezrobocia do odpowiednio 13,3 proc. w 2015 r. oraz 12,8 proc. w 2016 r." - napisano.

"Oczekuje się, że w 2013 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,4 proc. W 2014 r. spadek ten wyniesie 0,1 proc. Dopiero w latach kolejnych skutki spodziewanego w 2014 r. ożywienia aktywności gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym i w związku z tym poprawy koniunktury w Polsce pozwolą na szybszy wzrost popytu na pracę. Prognozuje się, że w latach 2015-2016 przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie rosło w tempie 0,6 proc." - dodano.

W dokumencie wskazuje się, że poziom bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy oraz planowanym znacznym ograniczeniem wzrostu funduszu wynagrodzeń w większości jednostek podsektora rządowego oraz w podsektorze ubezpieczeń społecznych będą ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce.

"Przewiduje się, że w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,8 proc. Od 2014 r. oczekiwane jest początkowo niewielkie przyspieszenie do 3,5 proc., czyli do poziomu, w jakim przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2012 r., by w kolejnych latach, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na rynku pracy i obniżającą się stopą bezrobocia, osiągnąć tempo odpowiednio 4,7 proc. i 5,2 proc." - napisano.

"Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki wzrost funduszu emerytur i rent w wyniku obowiązującego systemu waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r. wyniesie ok. 1,6 proc. Pozwoli to, przy zakładanym zwiększeniu stopy oszczędności gospodarstw domowych w związku z tzw. efektem przezornościowym, na realny wzrost konsumpcji prywatnej w tempie 1,1 proc." - dodano.

"W kolejnych latach, wraz z poprawą warunków na rynku pracy i oczekiwanym polepszeniem nastrojów konsumentów dzięki lepszej koniunkturze, tempa wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jak i konsumpcji, powinny przyspieszać. Prognozuje się, że w 2014 r. realny wzrost konsumpcji prywatnej wyniesie 2,1 proc., w latach 2015-2016 będzie to już odpowiednio 3,2 proc. i 3,5 proc." - głosi dokument.

EKSPORT, IMPORT

Autorzy dokumentu zaznaczają, że w przypadku eksportu oczekuje się stabilizacji realnego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku bieżącym na poziomie z roku poprzedniego (2,8 proc.).

"W kolejnych latach realne tempo wzrostu eksportu pozostanie zbliżone do tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie odpowiednio 4,3 proc. w 2014 r. i ok. 5 proc. w latach 2015-2016. Oczekuje się, że w 2013 r. realny wzrost importu będzie istotnie niższy niż prognozowany wzrost eksportu, co pozwoli utrzymać dodatnią kontrybucję eksportu netto we wzrost PKB, jednak na poziomie nieco niższym niż w roku poprzednim (odpowiednio 0,8 pkt. proc. względem 2,0 pkt. proc.)" - napisano.

"W kolejnych latach, wraz z przyspieszeniem popytu w kraju, oczekiwane jest przyspieszenie realnego tempa wzrostu importu do poziomów powyżej tempa notowanego przez eksport. W efekcie wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie już ujemny i wyniesie odpowiednio minus 0,1 pkt. proc. w 2014 r., minus 0,2 pkt. proc. w 2015 r. oraz minus 0,3 pkt. proc. w 2016 r." - dodano.

<PRE>Prognoza podst. wskaźników makroekonomicznych w latach 2013-2016

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016----------------------------------------------------------------1. PKB w ujęciu realnym, 101,5 102,5 103,8 104,3dynamika2. PKB w cenach bieżących, 1642,9 1721,5 1829,8 1955,6mld PLN3. Średnioroczny wzrost 101,6 102,4 102,5 102,5cen towarów i usług kons.,(102,7)*%4. Przeciętne zatrudnienie 99,6 99,9 100,6 100,6w gosp. narodowej,dynamika5. Stopa bezrobocia 13,8 13,8 13,3 12,8rejestrowanego,koniec roku, %6. Stopa bezrobocia 10,8 11,0 10,6 10,3wg BAEL (15 lat i więcej)7. Realny wzrost 101,2 101,0 102,1 102,7przeciętnego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej,dynamika

* Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 planowano, że inflacja w 2013 r. wyniesie 2,7%.

</PRE>(PAP)

jba/ asa/