Pogorszenie nastrojów społecznych w kwietniu - CBOS

24-04-2013 13:32
24.04. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w kwietniu pogorszyły się - wynika z badania CBOS.

"W kwietniu nastąpiło kolejne pogorszenie ocen kierunku rozwoju sytuacji w kraju, któremu towarzyszy niewielki spadek optymizmu w prognozach ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku. Nieco gorsze niż przed miesiącem są również oceny sytuacji materialnej polskich rodzin i przewidywania w tym zakresie. Krytycznie oceniany jest stan i perspektywy polskiej gospodarki oraz sytuacja polityczna i możliwość jej zmiany" - napisano.

OCENY

"Od sierpnia 2010 roku niezmiennie więcej Polaków uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku, niż deklaruje zadowolenie z zachodzących przemian. W kwietniu po raz kolejny w tym roku zwiększyła się grupa ankietowanych oceniających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku (od marca wzrost o 3 punkty, do 71 proc.), a zmalała tych, którzy wyrażają przeciwną opinię (od marca spadek o 2 punkty, do 17 proc.)" - napisano w raporcie.

<PRE>Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?(w proc.) Wskazania respondentów według terminów badań 2012 2013 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

W dobrym 18 20 30 26 22 19 18 26 24 23 20 19 17W złym 69 66 56 59 64 64 68 57 63 60 66 68 71Trudnopowiedzieć 13 14 14 15 14 17 14 17 13 17 14 13 12</PRE>

PRZEWIDYWANIA

Badania CBOS pokazują, że od marca praktycznie nie zmieniły się prognozy rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku.

"Tak samo jak przed miesiącem niemal połowa ankietowanych (46 proc.) nie przewiduje zmian w tym zakresie, dwie piąte (39 proc.) obawia się pogorszenia, a tylko nieliczni respondenci (7 proc., spadek o 2 punkty) liczą na poprawę" - napisano w raporcie.

<PRE>

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?w procentach: Wskazania respondentów według terminów badań 2012 2013 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

Poprawi się 10 8 13 12 8 8 8 10 9 12 9 9 7Nie zmieni się 45 43 43 45 44 40 40 47 40 40 43 46 46Pogorszy się 41 42 36 35 43 46 46 35 45 41 40 39 39Trudnopowiedzieć 4 7 8 8 5 6 6 8 6 7 8 6 8</PRE>

CBOS pisze, że oceny sytuacji gospodarczej w kraju są nieco lepsze niż przed miesiącem.

"Obecnie mniej niż połowa ankietowanych (48 proc., spadek o 2 punkty) uważa, że jest ona zła, nieco ponad jedna trzecia (35 proc., wzrost o 2 punkty) - że przeciętna, a 13 proc. (wzrost o 1 punkt) - że dobra" - napisano.

W stosunku do marca nieco pogorszyły się prognozy stanu polskiej gospodarki.

"Nadal jednak największa grupa respondentów (45 proc. spadek o 5 punktów) jest zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni, jedna trzecia (34 proc., wzrost o 3 punkty) obawia się jej pogorszenia, a jedynie co ósmy (12 proc.) liczy na poprawę" - dodano.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 kwietnia 2013 roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

map/ ana/