Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012 - 2017

09-09-2013 12:42
09.09. Warszawa (PAP) - Poniżej podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012-2017 - projekt budżetu na 2014 rok.

<PRE>Wyszczegółnienie jedn. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PW prognoza prognoza prognoza prognoza

Procesy realnePKB (proc.)101,9 101,5 102,5 103,8 104,3 104,3Eksport (proc.)102,8 102,8 104,3 105,0 105,1 105,5Import (proc. 98,2 100,9 104,9 105,5 105,9 106,6Popyt krajowy (proc.) 99,8 100,8 102,7 104,0 104,6 104,8

Spożycie (proc.)100,6 101,1 101,6 102,4 102,7 102,8- prywatne (proc.)100,8 101,1 102,1 103,2 103,5 103,5- publiczne (proc.)100,0 100,9 100,0 99,4 99,9 100,0

Akumulacja (proc. )96,7 99,6 106,4 109,3 110,4 110,6- nakł. bruttona środki trwałe(proc. )99,2 99,3 104,4 107,8 109,2 110,6

PKBw cenach bież.(mld zł)1.595,3 1.642,9 1.721,5 1.829,8 1.955,6 2.089,6

Ceny

Dynamika CPI- średnioroczna (proc.)103,7 101,6 102,4 102,5 102,5 102,5

Dynamika PPI- średnioroczna (proc. 103,3 100,5 102,8 102,5 102,6 102,5

Deflator PKB (proc.)102,5 101,5 102,2 102,5 102,5 102,5

Wynagrodzenia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PW progn. progn. progn. progn.

Przeciętne wynagr. bruttow gospodarce narodowej (zł)3.522 3.621 3.746 3.921 4.126 4.375- w sektorze przedsięb. (zł)3.728 3.820 3.955 4.151 4.396 4.698

Rynek pracy

Przeciętne zatrud.w gosp. narod. (tys. etatów)9.787 9.752 9.743 9.801 9.860 9.929- w sekt.przed.(tys. etatów)5.549 5.522 5.516 5.554 5.593 5.638Liczba zarej. bezrob.(koniec okresu) (tys. osób) 2.137 2.198 2.202 2.118 2.038 1.907Stopa bezrob.rejestr.(koniec okresu) (proc.) 13,4 13,8 13,8 13,3 12,8 12,0

Kurs walutowy

PLN/EUR (średni w roku)(PLN)4,19 4,15 4,00 3,85 3,70 3,65Stopy proc.Stopy proc.w ujęciu nominalnym- operacji otwartego rynku (średnio w okresi(proc.) 4,61 2,95 2,54 3,11 3,78 4,00

Bilans płat.na bazie transakcji

Saldo obrotów bież.do PKB (proc.) -3,5 -2,7 -3,3 -3,9 -4,5 -4,9

</PRE>

bg/kba