PKO BP Bankowy OFE informuje

23-07-2013 13:28
23.07. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki, o których mowa w § 12 pkt. 2 i pkt. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 90, poz. 520 ze zm., dalej zwanego "Rozporządzeniem") oraz w związku z § 18 ust. 4 Rozporządzenia, PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (zwana dalej "Towarzystwem") przedkłada poniższą informację.

W związku z zakończeniem, w dniu 19 lipca 2013 r., likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (zwanego dalej "OFE POLSAT"), ustało nieumyślne naruszenie przez OFE POLSAT zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, poprzez naruszenie ograniczenia w zakresie lokowania aktywów otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 144 pkt. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm., zwanej dalej "Ustawą").

Jednocześnie, w związku z przejęciem przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "PKO OFE") aktywów zlikwidowanego OFE POLSAT, w dniu 19 lipca 2013 r. nastąpiło, analogiczne jak opisane powyżej, nieumyślne naruszenie przez PKO OFE zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, poprzez naruszenie ograniczenia w zakresie lokowania aktywów otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 144 pkt. 2 Ustawy.

kom mra