OFE POCZTYLION informuje

11-04-2013 16:05
11.04. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 11.04.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 1 098 856,63 złw tym:kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 17 058,25 złkwota prowizji ZUS 8 527,86 złLiczba składek 31 652Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 25 684

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 8 527,86 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom mra