OFE POCZTYLION informuje

08-08-2013 09:43
08.08. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 08.08.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 335 177,78 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 4 465,81 zł kwota prowizji ZUS 2 562,31 złLiczba składek 12 643Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 9 204

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 2 562,31 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/