OFE POCZTYLION informuje

01-08-2013 13:54
01.08. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 01.08.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 2 385 115,08 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 382 318,88 zł kwota prowizji ZUS 14 292,14 złLiczba składek 58 657Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 29 965

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 14 292,14 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom mra